M. Vlahović, J. Ulićević. Da odzvoni nasilju: Smjernice za kreiranje sigurnog školskog prostora za rodne različitosti. Izvještaj o diskriminaciji transrodnih i rodno varijantnih učenika/ca u srednjim školama Crne Gore

Istraživanje sadržano u ovoj publikaciji, predstavlja prvo istraživanje koje se konkretno bavi diskriminacijom transrodnih i rodno varijantnih učenika/ca u srednjim školama, kroz ispitivanje stavova srednjoškolaca/ki prema rodnim različitostima, ali i iskustava transrodnih i rodno varijantnih osoba u obrazovnom sistemu.

Ova publikacija nastala je u sklopu projekta “Akcija za TRANSformaciju škola” podržanog kroz projekat “Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama” koji realizuju NVO Udruženje Roditelji, NVO Juventas, Unija srednjoškolaca Crne Gore, Centar za podršku lokalnom i regionalnom razvoju, a finansira Evropska Unija podsredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. Kvalitativni dio istraživanja podržan je od strane Stonewall international.