Naši programi

PROGRAM IZGRADNJE ZAJEDNICE

Osnaživanje transrodnih i rodno varijantnih osoba
za adekvatan pristup ljudskim pravima

PROGRAM JAVNOG ZAGOVARANJA

Davanje doprinosa kreiranju zakona i politika koje će u potpunosti poštovati
ljudska prava transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba

PROGRAM ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

 Podizanje vidljivosti i svijesti o ljudskim pravima
transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba

PROGRAM ZA EDUKACIJU

Podizanje nivoa znanja i informisanosti o ljudskim pravima transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba među institucijama, političkim partijama, donosiocima odluka, kao i drugim zainteresovanim stranama