Spektra je organizacija koja radi na promociji i zaštiti ljudskih prava transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba.

Naša vizija je društvo u kojem sve osobe uživaju jednaka prava i tretman, te u kojem su svi identiteti i tijela poštovani, a sve naše razlike slavljene.

Naša misija je stvaranje jakog, vidljivog pokreta koji će imati uticaja u donošenju odluka i težiti da doprinese potpunom poštovanju ljudskih prava trans, rodno varijantnih i interpolnih osoba u Crnoj Gori.

Vrijednosti na kojima se naš rad bazira su: ne-nasilje, trans inkluzivan feminizam, poštovanje tjelesnog integriteta, poštovanje identiteta i iskustava, jednak pristup zdravstvenom, socijalnom i pravnom sistemu, jednak tretman u društvu.