Spektra je jedina organizacija u Crnoj Gori koja se bavi specifično zaštitom i promocijom ljudskih prava transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba.

Mi smo organizacija koju u osnovi čini zajednica, sa glavnim ciljem građenja jakog pokreta koji će voditi promjenu u zalaganju za jednakost naše raznolike zajednice.
Spektra je osnovana u martu 2017. godine od strane neformalne grupe trans aktivista/kinja nazvane “Transovci”, nakon njenog višegodišnjeg djelovanja u okviru LGBTIQ Asocijacije Kvir Montenegro.

 

Naš tim!

Nikola Ilić, koordinator omladinskog programa

Nikola je koordinator omladinskog programa Spektre. U aktivizam je ušao 2017. godine. Bavi se programima koji su okrenuti ka mladim trans ljudima iz zajednice i pruža vršnjačku podršku, sa željom da osnaži trans osobe kroz razmjenu iskustava,međusobnu podršku, građenje samopouzdanja. Takođe je okrenut medijskoj vidljivosti trans osoba i zalaže se za što veći doprinos trans osoba u društvu, usmjeren je ka iskorjenjivanju diskriminacije trans osoba u obrazovnom sistemu, ali i uopšte. Nikola je posvećen podizanju svijesti o trans osobama i sprovođenju edukativnih aktivnosti, te samim tim širi mrežu savezništva.

 

Jovan Džoli Ulićević, izvršni direktor

Jovan je jedan od osnivača Spektre, u kojoj radi kao izvršni direktor. Započeo je svoj aktivizam 2013. godine, osnivanjem trans grupe samopodrške u okviru Kvir Montenegra, a nakon toga je 2014. godine bio jedan od osnivača regionalne organizacije Trans Mreža Balkan, gdje je angažovan kao koordinator za izgradnju kapaciteta. Od tada, sprovodio je mnoge aktivnosti u cilju okupljanja i osnaživanja trans zajednice. Njegov rad fokusiran je na zagovaranje za ljudska prava trans, rodno varijantnih i interpolnih osoba, fundraising, medije, edukaciju institucija, profesionalaca/ki različitih struka, aktivista/kinja, kao i drugih zainteresovanih strana, te izgradnju zajednice. Uživa u radu sa ljudima, kao i pružanju podrške i osnaživanju zajednice. Jovan je strastven po pitanju izgradnje jakog nacionalnog i regionalnog trans pokreta i vjeruje da promjena jedino može biti pokrenuta osnaženim pokretom vođenim zajednicom, a koji prepoznaje ljudske različitosti i vodi se vrijednostima jednakosti i nenasilja, sa ciljem stvaranja društva u kojem svi/e živimo dostojanstvene živote.

Marija Jovanović, Koordinatorka programa za kulturu i umjetnost

Marija je mlada aktivistkinja, studentkinja psihologije i umjetnica. Iako je mlada, u aktivizmu za ljudska prava je već nekoliko godina. Jedna je od osnivačica Spektre gdje se kao koordinatorka programa za kulturu i umjetnost primarno fokusira na podizanje vidljivosti i svijesti o trans zajednici kroz umjetničke projekte.  Kroz svoj rad, Marija je vođena strašću za jednakošću i slobodom.

Katja Jovanović, aktivistkinja Spektre

Katja je nebinarna aktivistkinja čiji je veći dio rada fokusiran na pružanje podrške nebinarnim osobama i edukovanje društva o nebinarnim identitetima i temama. Veoma je strastvena po pitanju zajednice, njenog osnaživanja i solidarnosti u zalaganju za slobodu, jednakost i dostojanstvo. Sama se osjeća najviše osnaženo kada svjedoči razvoju trans osoba i njegovanju ljubavi i poštovanja prema sebi.

Teodor Stojanović, aktivista Spektre

Teodor je trans aktivista, čija su glavna interesovanja terenski rad i izgradnja zajednice. Teo je veoma posvećen okupljanju trans ljudi, pružajući im prostor za druženje, diskusiju o različitim temama od značaja za zajednicu, osnažujući ih da se zauzmu za sebe. Veoma je aktivan u aktivnostima podizanja vidljvosti trans zajednice i trans tema, naročito kroz terenski rad sa mladim osobama.

 

Dante Ognjanović, aktivista Spektre

Dante je trans aktivista, postao je dio Spektrinog time 2018. godine, kada je volonterski počeo da se uključuje u mnoge aspekte našeg rada. Trenutno, Dante je najviše posvećen radu na Spektrinom web sajtu, te na obavještavanju javnosti o našim aktivnostima, kroz kreiranje mjesečnog izvještaja našeg rada. Monitoring medija je još jedno zanimljivo polje rada na kome je on veoma aktivan.

O nama

U Crnoj Gori u kojoj je snažno patrijarhalno, hetero-normativno i cis-normativno društvo, sa naglašenom muškom i nasilnom kulturom, trans ljudi suočavaju se sa nasiljem i diskriminacijom u porodicama, na ulicama, radnim mjestima, školama, zdravstvenoj zaštiti i pravnom sistemu.

Tokom godina, trans osobe su bile nevidljive ili pogrešno predstavljene u našem društvu. Polazeći od naše vjere u promjene koje će donijeti pokret koji je izgrađen na vrijednostima kao što su nenasilje, samoodređenje, poštovanje tjelesnog integriteta, feminizam, jednak tretman i jednak pristup zdravlju, društvenom i pravnom sistemu, željeli_e smo da damo formu i snažan glas trans, rodno varijantnoj i interpolnoj zajednici, koja će nam donijeti jednakost.

Kroz neformalnu grupu Transovci, tokom cijele 2016. godine sproveli_e smo mnoge aktivnosti u cilju podizanja vidljivosti i osnaživanja zajednice. Ove aktivnosti su uključivale ulične i medijske akcije, kao i mnoge  aktivnosti za izgradnju tima i edukacije kako bismo izgradili_e kapacitete naših članova_ica. Transovci su ugostili_e regionalni događaj koji okuplja trans, inter i rodno varijantne osobe – Transpozijum, organizovan od strane Trans Mreže Balkan, uz logističku podršku Kvir Montenegra.
Ovo je jedini događaj tog tipa na Balkanu, koji je ovom prilikom prvi put putovao od Hrvatske do Crne Gore. Objedinjavanje naših napora zarad organizovanja Traspozijuma, bila je glavna tačka za članove_ice tima i naše osnaživanje. Kada su se svi_e članovi_ce tima osjetili_e ujedinjeno i osnaženo, rođena je ideja o osnivanju prve trans organizacije što je ujedno i početak priče o Spektri.

Naša misija, vizija i vrijednosti

Vizija Spektre je društvo u kojem sve osobe uživaju jednaka prava, u kojem se svi identiteti i tijela poštuju, a razlike slave.

Misija Spektre je iskorjenjivanje rodno zasnovanog nasilja u Crnoj Gori, kroz stvaranje jakog, vidljivog pokreta, javno zagovaranje, edukaciju i aktivno uključivanje trans, rodno varijantnih i interpolnih osoba u kreiranje i sprovođenje politika koje obezbjeđuju jednakost, te poštovanje različitosti.

Vrijednosti Organizacije

Pacifizam Mi vjerujemo u postojanje bez praktikovanja nasilja u bilo kojem obliku. Oštro se protivimo svakoj praksi koja predstavlja fizičko, psihološko, seksualno i/ili sistemsko nasilje.

SamoodređenjeSmatramo da svaka osoba ima ekskluzivno pravo da sama definiše svoj/e identitet/e, te se zalažemo za pravno prepoznanje i poštovanje istih identiteta.

Feministički principiVjerujemo u rodnu ravnopravnost osoba svih rodnih identiteta i/ili polnih karakteristika.

IntersekcionalnostU našem aktivizmu vodimo se principom intersekcionalnosti koji prepoznaje da svi/e imamo više identiteta, te da možemo doživljavati opresiju na osnovu više ličnih karakteristika i/ili pripadnosti različitim grupama, pri tome ne dajući primat nijednoj od njih.

Poštovanje identiteta, ličnog integriteta i iskustavaVjerujemo u autentičnost svačijeg identiteta i iskustava, ne ulazeći u propitivanje istih. Smatramo da je lični integritet nepovredivo pravo svakog ljudskog bića, te se naročito posvećujemo zaštiti istog.

Transparentnost u raduPosvećeni smo aktivnom i kontinuiranom komuniciranju sa TIRVQ zajednicom i opštom javnosti, sa ciljem održavanja našeg rada u potpunosti transparentnim. Smatramo da je transparentan način rada neophodan kako bi zajednica za koju se zalažemo bila u svakom trenutku upoznata sa našim aktivnostima i razlozima iza istih.

Timski rad i kultura dijalogaVjerujemo u aktivizam koji dolazi iz asertivne komunikacije, dijeljenja odgovornosti, te zajedničkog odlučivanja. Ne uzmičemo pred poteškoćama i konfliktima, već ih zajedno rješavamo.

Kritičko promišljanjeAktivno učestvujemo u pitanjima od značaja za TIRVQ zajednicu i opštu javnost, uz kritički pristup i podsticanje kritičkog mišljenja. Spremno dočekujemo i kritiku našeg rada, te aktivno radimo na unapređenju istog.

Integritet – Donosimo odluke u skladu sa vrijednostima i ciljevima organizacije, ne dopuštajući kompromise koji ih mogu narušiti. Ne pristajemo na političke pritiske, ne trgujemo s ljudskim pravima, ne podržavamo one koji/e ne dijele naše vrijednosti.

Naši programi

PROGRAM IZGRADNJE ZAJEDNICE

Osnaživanje transrodnih i rodno varijantnih osoba
za adekvatan pristup ljudskim pravima

PROGRAM JAVNOG ZAGOVARANJA

Davanje doprinosa kreiranju zakona i politika koje će u potpunosti poštovati
ljudska prava transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba

PROGRAM ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

 Podizanje vidljivosti i svijesti o ljudskim pravima
transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba

PROGRAM ZA EDUKACIJU

Podizanje nivoa znanja i informisanosti o ljudskim pravima transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba među institucijama, političkim partijama, donosiocima odluka, kao i drugim zainteresovanim stranama

Vijesti