Naši programi i aktivnosti

Unutar Spektre, postoji nekoliko programa u kojima se sprovode brojne aktivnosti:

Program izgradnje zajednice

Program izgradnje zajednice sprovodi aktivnosti osnaživanja, podrške i podizanja kapaciteta za trans, rodno varijantne i interpolne osobe. Unutar ovog programa, Spektra organizuje grupu samopodrške, individualne konsultacije, online podrušku, radionice, aktivnosti u cilju prevencije HIV-a i polno prenosivih infekcija, facilitiranje pristupa medicinskim radnicima_cama, kao i procesu prilagođavanja pola, pružanje podrške prilikom procesa pravnog priznanja roda i prijave nasilja i/ili diskriminacije.

Program javnog zagovaranja

Program javnog zagovaranja fokusiran je na promjenu relevantnih zakona i politika u cilju promocije i zaštite ljudskih prava trans, rodno varijantnih i interpolnih osoba. Naš glavni cilj unutar ovog programa je zagovaranje za pravno priznanje roda bazirano na samoodređenju, depatologizaciju i poštovanje tjelesnog integriteta. Glavna aktivnost unutar programa javnog zagovaranja je zagovaranje za usvajanje prijedloga Zakona o rodnom i polnom identitetu, koji je kreiran u saradnji sa Kvir Montenegrom, Juventasom i Institutom za pravne studije, te koji će ukoliko bude usvojen, pružiti mogućnost pravnog priznanja roda trans osobama bez medicinskih preduslova, zabraniti nepotrebne operativne zahvate nad interpolnim osobama i urediti nekoliko prava koja se tiču porodičnog života i diskriminacije zasnovane na rodu i/ili polnim karakteristikama.

Program za odnose s javnošću

Program za odnose s javnošću je fokusiran na aktivnosti koje imaju za cilj podizanje vidljivosti i svijesti o trans i interpolnim temama kroz medije, prenošenje ličnih priča, ulične akcije i druge alate kroz koje podižemo i umnožavamo naše glasove.

Program za edukaciju

Kroz ovaj program, Spektra sprovodi edukaciju u vezi sa ljudskim pravima i tretmanom trans, rodno varijantnih i interpolnih osoba, za različite institucije i zainteresovane strane. Do sada, bili_e smo uključeni_e u edukativne treninge organizovane od strane naših partnera, Kvir Montenegro i Juventas, koji su sprovođeni za: medicinske radnike_ce, psihologe_škinje, pedagoge_škinje, policijske službenike_ce, socijalne radnike_ce, novinare_ke i mnoge druge.