Naši programi i aktivnosti

   Programi Asocijacije Spektra

 

PROGRAM IZGRADNJE ZAJEDNICE

Glavni cilj programa: Osnaživanje transrodnih i rodno varijantnih osoba za adekvatan pristup ljudskim pravima

Specifični ciljevi:

– Pružanje socijalnih servisa transrodnim i rodno varijantim osobama (grupa samopodrške, vršnjačko savjetovanje, podrška za žrtve nasilja i u slučajevima diskriminacije)

– Edukovanje transrodne i rodno varijantnih osobe za aktivizam za ljudska prava

– Olakšan pristup institucijama i sistemskim uslugama

Najznačajniji ostvareni rezultati:

– Tokom 2017. godine, kroz socijalne servise pružena je podrška za 28 trans i rodno varijantnih osoba

– Tokom 2018. godine, kroz socijalne servise pružena je podrška za preko 40 trans i rodno varijantnih osoba

– Tokom 2019. godine, kroz socijalne servise pružena je podrška za 57 trans i rodno varijantnih osoba

– Kroz socijalne servisa pružena je podrška trans ženama, trans muškarcima, nebinarnim i rodno varijantnim osobama, osobama koje žive sa HIV-om, seksualnim radnicama, osobama koje su žrtve porodičnog nasilja, siromašnim osobama, osobama iz ruralnih krajeva, azilantima/kinjama, izbjeglicama/kinjama i raseljenim licima, kao i osobama koje pripadaju etničkim manjinama.

– Uspostavljen servis grupe samopodrške koja se održava jednom neđeljno i okuplja do 20 trans i rodno varijantnih osoba u kontinuitetu, te ima za cilj stvaranje sigurnog prostora za osnaženje trans osoba u grupi.

– Vršnjačko savjetovanje se obavlja 2 puta nedjeljno od strane 2 trans aktivista, kao i po potrebi putem društvenih mreža i online alata, te se kroz ovaj servis pružaju informacije o tranziciji, ljudskim pravima, mehanizmima zaštite od nasilja, te podrška u samoprihvatanju, nošenju sa transfobijom, načinima prijave diskriminacije i drugim temama od značaja.

– U kontinuitetu se vrši facilitacija kontakta sa zdravstvenim radnicima/cama u procesu tranzicije, podrška prilikom prijave nasilja u ulozi povjerljivog lica, podrška prilikom sudskih procesa, podrška prilikom pristupa sistemu socijalne zaštite

– Pružanje podrške tranrodnim i rodno varijantnim osobama prilikom prijave i procesuiranja slučajeva nasilja u svojstvu povjerljivog lica

– Implementiran niz radionica sa ciljem edukovanja i osnaživanja trans i rodno varijantnih osoba za aktivizam

– Implementiran niz akreditovanih treninga za trans i rodno varijantne osobe za podizanje kapaciteta za aktivizam, uključujući akreditovane obuke kao što su:

 • „Živa biblioteka“ od strane Pedagoškog centra
 • „Program osnovne obuke stručnih radnika/ca, stručnih saradnika/ca i članova/ica multidisciplinarnih timova za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom“ od strane SOS Podgorica
 • “Trening za trenere” od strane Pedagoškog centra
 • “Moje vrijednosti i vrline” od strane Pedagoškog centra i Zavoda za školstvo

PROGRAM JAVNOG ZAGOVARANJA


Glavni cilj
programa je davanje doprinosa kreiranju zakona i politika koje će u potpunosti poštovati ljudska prava transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba.

Specifični ciljevi:

 1. Zagovaranje za pravno priznanje roda temeljeno na samoodređenju
 2. Zagovaranje za depatologizaciju transrodnih identiteta i interpolnih osoba
 3. Zagovaranje za poštovanje tjelesnog i ličnog integriteta u svim sferama života, te ukidanje medicinskih intervencija nad interpolnim osobama bez informisanog pristanka
 4. Zagovaranje za kreiranje adekvatnog sistema socijalne i zdravstvene zaštite za transrodne, rodno varijantne i interpolne osobe
 5. Zagovaranje za postizanje socijalne jednakosti transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba u crnogorskom društvu

Najznačajniji ostvareni rezultati:

– Davanje doprinosa kreiranju prijedloga Zakona o rodnom i polnom identitetu, koji je predstavljen ispred organizacija Institut za pravne studije, NVO Juventas i Kvir Montenegro;

– Organizovanje sastanka sa Ministarstvima (M. za ljudska i manjinska prava, M. pravde, M. za evropske integracije, M. rada i socijalnog staranja, M. zdravlja, M. unutrašnjih poslova), te Institucije Zaštitnika ljudskih i manjinskih prava, radi pokretanja diskusije o procesu kreiranja Zakona o rodnom identitetu

– Učestvovanje na različitim konferencijama, panelima i diskusijama u cilju predstavljanja ljudskih prava transrodnih osoba

– Kreiran izvještaj iz sijenke o implementaciji Preporuka Vijeća Komiteta Ministara REC/CM (2010)5 o borbi protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta u Crnoj Gori i predat Savjetu Evrope

– Davanje doprinosa kreiranju Komisije za zdravlje transrodnih osoba unutar KCCG

– Potpisani Memorandumi o saradnji sa JU Dom zdravlja Podgorica i KCCG

– Učestvovanje u radu Tima povjerenja Uprave policije i LGBTI zajednice

– Učestvovanje u radu Nacionalnog tima za koordinaciju praćenja primjene Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za period 2019 – 2023

– Rješavanje sistemskih problema diskriminacije, od kojih su najznačajniji sljedeći prijavljeni slučajevi diskriminacije:

 • Kršenje prava trans ženi da promijeni lično ime u dokumentima od strane Ministarstva unutrašnjih poslova (Slučaj je dobio pozitivnu preporuku od strane Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda), u saradnji sa Kvir Montenegro
 • Kršenje prava na privatnost trans ženi u JU Dom zdravlja Podgorica (Slučaj je dobio pozitivnu preporuku od strane Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, te je organizovan sastanak, nakon kojeg je uslijedila saradnja sa JU Dom zdravlja)
 • Slučaj nasilja nad trans ženom u septembru 2017. godine, koji je zaključen prvom presudom zločina iz mržnje u februaru 2019. godine, u saradnji sa Centrom za ženska prava koji je pružio besplatnu pravnu pomoć 


PROGRAM ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Glavni cilj programa je podizanje vidljivosti i svijesti o ljudskim pravima transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba.

Specifični ciljevi:

 1. Postizanje visokog stepena vidljivosti trans, rodno varijantnih i interpolnih osoba u javnoj sferi Crne Gore
 2. Podignuta svijest o problemima, temama i ljudskim pravima trans, inter i rodno varijantnih osoba u Crnoj Gori
 3. Smanjenje stepena transfobije i interfobije u institucijama sistema, kao i opštoj javnosti

Ostvareni rezultati:

– Povećan broj javno vidljivih trans i rodno varijantnih osoba u društvu (Vidljivo 11 trans i rodno varijantnih osoba)

–  povećan broj medijskih objava o trans i inter temama

– unaprijeđeno izvještavanje među novinarima/kama o trans i inter temama

– kreirano i objavljeno 8 videa u kojem trans i rodno varijantne osobe govore o svojim iskustvima (jedan video emitovan u Jutarnjem programu RTCG);

– kreirana prva izložba fotografija trans osoba „Vidljivie“ povodom obilježavanja Međunarodnog dana vidljivosti trans osoba;

– kreiran website www.asocijacijaspektra.org.

– kreirana izložba fotografija trans osoba i žena „Kad svane“ povodom 8. marta, te prezentovana javnosti u okviru 8. martovskog programa Centra za ženska prava i NVO ANIMA

– Organizovan performans „Maske“ na Trgu nezavisnosti povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve transfobije 17.11.2018. u okviru Neđelje Ponosa Montenegro Prajda, kao prvo javno okupljanje trans osoba u Podgorici

– Organizovan performans “Maske” u Kolašinu u okviru mjeseca Ponosa Montenegro Prajda 2019, kao prvo javno okupljanje trans osoba u Kolašinu

– Organizovan V Transpozijum u Zagrebu (jedini regionalni događaj koji okuplja trans, inter i rodno varijantne osobe) u saradnji sa Trans Aid i Trans Mreža Balkan

– Organizovan prvi „Balkanski Trans Inter Marš“ u Zagrebu – prva Povorka Ponosa transrodnih, rodno varijantih i interpolnih osoba na Balkanu, u saradnji sa Trans Aid i Trans Mreža Balkan

– Organizovana „Živa biblioteka“ 4 puta – na Trgu nezavisnosti povodom Evropskog dana samostalnog života u saradnji sa Udruženjem mladih sa hendikepom; u KIC Podgorica, u okviru programa Neđelje Ponosa Montenegro Prajda 2018; u parku dvorca Petrovića povodom obilježavanja IDAHOBIT-a 2019; ispred biblioteke “Radosav Ljumović” povodom obilježavanja mjeseca ponosa, u saradnji sa Kvir Montenegro

– Organizovan performans „331 razlog“ u Podgorici, radi obilježavanja Dana sjećanja na žrtve transfobije 2019. godine

PROGRAM ZA EDUKACIJU

Cilj programa je podizanje nivoa znanja i informisanosti o ljudskim pravima transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba među institucijama, političkim partijama, donosiocima odluka, kao i drugim zainteresovanim stranama.

Ostvareni rezultati:

– Aktivisti/kinje Spektre bili su edukatori/ke na treninzima organizovanim od strane Kvir Montenegro i NVO Juventas za medicinske radnike/ce, policijske službenike/ce, pedagoge/škinje, socijalne radnike/ce, novinare/ke i psihologe/škinje

– Održano 6 radionica za učenike/ce srednjih škola u Podgorici, Danilovgradu, Kotoru i Herceg Novom kroz saradnju sa NVO Centar za građansko obrazovanje

– Prezentovano prvo istraživanje o diskriminaciji transrodnih i rodno varijantnih učenika/ca u srednjim školama Crne Gore “Da odzvoni nasilju”, te kreirane smjernice za srednje škole za kreiranje sigurnog okruženja za rodne različitosti

– Ostvarena saradnja sa SEŠ “Mirko Vešović“