Zakonski okvir

Zabrana diskriminacije:

Ustav Crne Gore

Zakon o zabrani diskriminacije

Zakon o rodnoj ravnopravnosti

Azil:

Strategija za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori za period 2017-2020. godine

Zakon o azilu

Zdravstvo i socijalna zaštita:

Pravilnik o utvrđivanju medicinskih razloga za promjenu pola

Zakon o pravima pacijenta

Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o zdravstvenom osiguranju

Pravno priznanje roda:

Zakon o centralnom registru stanovnistva

Zakon o ličnom imenu

Zakon o matičnim registrima

LGBT Strategija i akcioni planovi:

Akcioni plan Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori – 2018

Strategija za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018