Diskriminacija i nasilje

Ustav Crne Gore zabranjuje neposrednu i posrednu diskriminaciju „po bilo kom osnovu“ (čl. 8), pri čemu ne nabraja nijedan poseban osnov, pa ni seksualnu orjentaciju i/ili rodni identitet. Ustav zabranjuje i izazivanje ili podsticanje mržnje ili netrepeljivosti po bilo kom osnovu (čl. 7). Posebnom odredbom proglašena je i jednakost svih lica pred zakonom, bez obzira na bilo koje lično svojstvo (čl. 17, st. 2).

Zakon o zabrani diskriminacije zabranjuje diskriminaciju zasnovanu, pored ostalog, i na seksualnoj orijentaciji, rodnom identitetu i/ili interseksualnim karakteristikama (čl. 2, st. 2). U poglavlju u kome su navedeni posebni oblici diskriminacije, u članu pod nazivom ”Diskriminacija po osnovu rodnog identiteta, seksualne orjentacije i/ili interseksualnih karakteristika” (čl. 19), predviđeno je da se diskriminacijom smatra ”svako pravljenje razlike, nejednako postupanje ili dovođenje u nejednak položaj lica po osnovu rodnog identiteta, seksualne orijentacije i/ili interseksualnih karakteristika”, kao i da svako ima pravo da izrazi svoj rodni identitet, seksualnu orijentaciju i/ili interseksualne karakteristike, ali i da se ne može pozvati da se o tome javno izrazi.“

Zaštita od diskriminacije po osnovi rodnog identiteta garantovana je i Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, kojim se u crnogorsko nacionalno zakonodavstvo direktno zabranjuje diskriminacija po osnovu prilagođavanja pola svom rodnom identitetu, naime „Diskriminacijom se smatra svako postupanje kojim se žena zbog trudnoće ili majčinstva, kao i drugo lice zbog promjene pola, dovode u nepovoljniji položaj u odnosu na druga lica, prilikom zapošljavanja, samozapošljavanja, ostvarivanja prava po osnovu socijalne zaštite i drugih prava.“ Istim zakonom je i predviđena novčana kazna za pravno lice u iznosu od 1000 do 10 000 eura ukoliko lice zbog prilagođavanja pola svom rodnom identitetu, dovede u nepovoljniji položaj u odnosu na druga lica, prilikom zapošljavanja, samozapošljavanja, ostvarivanja prava po osnovu socijalne zaštite i drugih prava (član 4 stav 3). Članom 1 se kao predmet zakona definiše „način obezbjeđivanja i ostvarivanja prava po osnovu rodne ravnopravnosti, u skladu sa međunarodnim aktima i opšte prihvadenim pravilima međunarodnog prava, kao i mjere za eliminisanje diskriminacije po osnovu pola i stvaranje jednakih mogudnosti za učešde žena i muškaraca, kao i lica drukčijih rodnih identiteta u svim oblastima društvenog života“. I definicijom rodne ravnopravnosti u članu 2 ravnopravnost se garantuje i licima drukčijih rodnih identiteta „u svim oblastima javnog i privatnog sektora, jednak položaj i jednake mogudnosti za ostvarivanje svih prava i sloboda i korišdenje ličnih znanja i sposobnosti za razvoj društva, kao i ostvarivanje jednake koristi od rezultata rada“.

Kao što vidiš, zabrana diskriminacije po osnovi seksualne orijentacije, rodnog identiteta i polnih karakteristika, garantovana je zakonskim okvirom Crne Gore, te je svako kršenje ovih zabrana kažnjivo.

Ukoliko se nađeš u situaciji u kojoj je izvršena diskriminacija i/ili nasilje prema tebi po nekoj od ovih osnova, možeš da nam prijaviš slučaj putem formulara, javiš se nekome iz našeg tima, kako bismo ti pomogli_e da prijaviš slučaj i pružili_e ti podršku, ili možeš da sam_a prijaviš svoj slučaj Upravi policije Crne Gore i/ili Zaštitniku ljudskih prava i sloboda.