Promjena ličnog imena

Postupak promjene imena u Crnoj Gori regulisan je Zakonom o ličnom imenu, Sl. list Crne Gore br. 47/08. Jednom određeno lično ime može se promijeniti.  Lično ime ili samo prezime ili samo ime može se promijeniti nakon promjene porodičnog ili ličnog statusa (usvojenje, utvrđivanje očinstva ili materinstva, sklapanje, razvod ili poništenje braka) ili po zahtjevu crnogorskog državljanina (Član 9). Pravo na slobodan izbor ličnog imena ne smije se ograničiti, osim ako je to potrebno radi zaštite javne bezbjednosti ili prava i sloboda drugih lica.

Ovo znači da se promjena imena obavlja na lični zahtev, nije uslovljena procesom prilagođavanja pola, a jedino ograničenje koje se odnosi na promjenu imena je zaštita javne bezbjednosti i prava i slobode drugih.

U tom pogledu, izuzeci od prava na promjenu imena su:

  • ako si osuđen_a za krivično djelo dok kazna nije izvršena, ili dok traju pravne posljedice osude
  • u slučaju da protiv tebe teče sudski postupak za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, ukoliko predaš zahtjev za promjenu imena ili prezimena, Ministarstvo unutrašnjih poslova je dužno da u roku od tri dana od dana donošenja rješenja o promjeni ličnog imena o tome obavijesti nadležni sud.

To da se neko ime percipira “muškim” ili “ženskim” ili “rodno neutralnim” ne smije biti prepreka kod promjene imena, bez obzira koji pol ti piše u dokumentima.

To znači da ako ti osoblje koje radi u MUP-u odbije primiti zahtjev, ili odbiju napraviti promjenu samo zato što se po njihovom mišljenju to ime ne slaže sa polom koji ti je u dokumentima ili slično, znači da to osoblje krši Zakon i slobodno se možeš žaliti na njih. Ukoliko dođeš u ovakvu situaciju, nikako nemoj povlačiti svoj zahtjev za promjenom imena, već traži od Ministarstva da ti izda rješenje u kojem stoji obrazloženje odbijanja tvog zahtjeva. Ovaj dokument ti je potreban radi podnošenja žalbe Ministarstvu i Zaštitniku ljudskih prava i sloboda.

Budući da je promjena imena odvojena od promjene oznake pola u dokumentima, moguće je da ćeš imati npr. “muško” ime i žensku oznaku pola ili obratno, te JMBG (matični broj) iz kojeg se može vidjeti pol ostaje isti dok god se i oznaka pola u dokumentima ne promijeni, što nažalost može stvoriti razne probleme i komplikacije (npr. pri zapošljavanju, upisu u školu/fakultet, itd.).

Promjena ličnog imena po zahtjevu (Član 14 i 18) upisuje se u matične registre na osnovu konačnog, odnosno pravosnažnog rješenja o promjeni ličnog imena, u skladu sa zakonom. Matične registre vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore. Za navedene  promjene nadležna je Područna jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova u kojoj imaš prebivalište.

Postupak promjene ličnog imena je sljedeći:

  • Popuniš zahtjev za promjenu ličnog imena u Područnoj jedinici MUP-a u kojoj ti je registrovano prebivalište
  • Uz zahtjev prilažeš sljedeće dokumente:
    • Lična dokumenta za utvrđivanje identiteta (lična karta)
    • Uplatnica za taksu (25 eura)
  • Nakon što predaš zahtjev čekaš rješenje o promjeni imena
  • S tim rješenjem možeš izvaditi novi izvod iz matične knjige rođenih, novu ličnu kartu, novi pasoš, vozačku, nove kartice u bankama (neke banke to naplaćuju), promijeniti podatke u bankama, u poreznoj, u školi/fakultetu/poslu/birou, itd.

Ukoliko si maloljetna osoba prije dostizanja punoljetstva ime ne možeš promijeniti bez saglasnosti roditelja ili staratelja (Član 16 i 17). Takođe, za promjenu imena potreban je i tvoj pisani pristanak. Ako promjenu ličnog imena zahtijeva jedan roditelj, uz zahtjev mora priložiti saglasnost drugog roditelja. Ako roditelji žive odvojeno, promjenu ličnog imena maloljetnog lica može zahtijevati roditelj kod koga živiš, odnosno koji je odgovoran za tvoje čuvanje i vaspitanje, ako se sa tim složi drugi roditelj. Ako drugi roditelj ne da saglasnost za promjenu ličnog imena, organ starateljstva pruža pomoć roditeljima u postizanju sporazuma. Ako promjenu imena zahtijeva tvoj staratelj, uz zahtjev mora priložiti odobrenje nadležnog organa starateljstva.

Do sad se u Crnoj Gori desio jedan slučaj koji je poznat, u kojem je Ministarstvo uskratilo pravo trans ženi da promijeni ime u željeno, primoravajući je da podnese zahtjev o promjeni imena u ime percipirano kao rodno neutralno. U ovom slučaju, tim organizacije Queer Montenegro, u saradnji sa Spektrom, podnio je prijavu Zaštitniku ljudskih prava i sloboda. Nakon ispitivanja slučaja, Zaštitnik je donio mišljenje u kojem je zaključeno da je došlo do diskriminacije po osnovi rodnog identiteta, kao i kršenje prava na promjenu ličnog imena garantovanu Zakonom o ličnom imenu, te dao preporuku pružanja mogućnosti oštećenoj stranci da promijeni lično ime u željeno, kao i da se praksa promjene ličnog imena trans osobama u buduće sprovodi u skladu sa zakonom. Iz prakse znamo da je nakon ovoga proces tekao bez problema.

Ukoliko se desi da imaš problema prilikom promjene ličnog imena, molimo te da nas kontaktiraš, kako bismo ti pružili_e podršku i pomogli_e ti da pokreneš mehanizme kojima će tvoja prava biti omogućena u skladu sa zakonom.