Publikacije

godišnji izvještaj 2022

U ovoj izazovnoj godini, zabilježili smo porast govora mržnje i slučajeva diskriminacije i nasilja. Na sve ove izazove, odgovorile/i smo jačanjem naših socijalnih servisa podrške zajednici, jačim uvezivanjem sa feminističkim pokretom i drugim pokretima, kolektivima i individuama koje se bore za ljudska prava i demokratiju u Crnoj Gori, regionu i Evropi. Ojačali/e smo naš tim, kroz unaprijeđeno znanje i vještine za prikupljanje finansijskih sredstava, kroz jačanje kolektivne brige i znanja u oblasti zagovaranja, aktivizma i građanske participacije. Bile/i smo prisutni i aktivno podržali brojne proteste i borbe za ljudska prava, reagovale/i na brojna kršenja ljudskih prava, kao i sužavanje prostora za rad nevladinih organizacija, te sveukupno bili/e budni/e i aktivni/e sa ciljem da sačuvamo ostvareni napredak demokratije i doprinesemo alternativnim rješenjima kako kroz institucionalne, tako i vaninstitucionalne kanale. U potpunosti svjesne/i da godišnji izvještaj može da prikaže samo vrh brijega svega urađenog i postigutog, kao i uloženog rada i brige prema kako zajednici koju predstavljamo, tako i društvu uopšte, predstavljamo svima koje interesuje naš rad, sa zadovoljstvom, godišnji izvještaj rada Spektre za 2022. godinu.

IZVJEŠTAJ „ČIJA JE NAŠA RODNA RAVNOPRAVNOST?“

Izvještaj „Čija je naša rodna ravnopravnost?„, prvi  je izvještaj o rodnoj ravnopravnosti sa posebnim osvrtom na ljudska prava transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih (TIRV) osoba koje pišu same transrodne, rodno varijantne, nebinarne i rodno kvir osobe. Izvještaj  obuhvata period 2020 – 2022. godine, istovremeno uzimajući u obzir i dešavanja od perioda kada je transfeminističko djelovanje bilo u svom začetku.

Ovaj izvještaj nastaje u politički važnom trenutku za feministički pokret, rodnu ravnopravnost, te samu TIRV zajednicu – u periodu kada se antirodni pokreti širom svijeta, ali i regionu, rasplamsavaju, uzimaju maha, te koordinisano, sa značajnim sredstvima i jakom infrastrukturom, napadaju ljudska prava i rodnu ravnopravnost, koristeći ih za dobijanje i/ili zadržavanje svoje političke moći. Iako ne na svom vrhuncu, još uvjek, u Crnoj Gori ne izostaju strategije antirodnog pokreta, koje su dale rezultate širom svijeta, unazađujući demokratiju, a dovodeći na pozicije moći desne, klerikalne struje, koje instrumentalizuju narušavanje ljudskih prava žena i LGBTIQ osoba za politički, ali i materijalni profit.

BROŠURA „KRATKI VODIČ O INTERSEKCIONALNOM PRISTUPU RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI: CRNOGORSKA TRANSRODNA ZAJEDNICA U FOKUSU RODNE RAVNOPRAVNOSTI“

Kreirali smo  informativni materijal u vidu brošure pod nazivom Kratki vodič o intersekcionalnom pristupu rodnoj ravnopravnosti: Crnogorska transrodna zajednica u fokusu rodne ravnopravnosti”. Vodič je napisan u odnosu na relevantne podatke o potrebama transrodne zajednice u Crnoj Gori, te u skladu sa stavovima i principima Evropske Unije o načinu rješavanja pitanja od značaja za transrodnu zajednicu. Ove dvije komponente ukombinovane su kako bi se primarnoj ciljnoj grupi za koju je kreirana brošura – donosioci/teljke odluka, imali/e priliku da kroz te prizme sagledaju pitanja od značaja za transrodnu zajednicu.

Vodič je napisao Spektrin tim uz konsultacije, ne samo najskorijih istraživanja, već i same TIRV zajednice u Crnoj Gori, dok su za dizajn, prelom, pripremu za štamu i štampu bili angažovani spoljni saradnici. Vodič je distribuiran donosiocima i donositeljkama odluka sa jasnim zahtjevima transrodne zajednice, te ključnim pitanjima u odnosu na koje je potreban njihov angažman. Vodič je, takođe, distribuiran partnerskim organizacijama sa ciljem pružanja sveobuhvatnog, a kratkog pregleda najznačajnih tema za transrodnu zajednicu u Crnoj Gori, tj. kako bi članovi/ce tih organizacija bili/e u mogućnosti da adekvatno predstave teme od značaja za transrodnu zajednicu kada je to neophodno u okviru oblasti kojima se oni bave. Dodatno, distribucija brošure nastaviće se i u narednom periodu u skladu sa aktivnostima Spektre.

Analiza izvještavanja o transrodnim osobama u štampanim, online i elektronskim medijima u Crnoj Gori za 2021. godinu

Asocijacija Spektra 2022. godina

Predstavljamo ti „Analizu izvještavanja o transrodnim osobama u štampanim, online i elektronskim medijima u Crnoj Gori za 2021. godinu“, čiji je autor dr Aleksa Milanović, dr Aleksa Milanović, docent Departmana za humanistiku i teoriju umjetnosti i medija u Srbiji, a izdavač Asocijacija Spektra.

Publikacija je kreirana kroz projekat koji je finansiralo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora/ki i ne odražavaju nužno stav Ministarstva.


Povodom predstavljanja Analize i komentarisanja njenih rezultata Asocijacija Spektra organizovala je događaj u poneđeljak 26. juna 2022. godine, o kom više možeš čitati ovdje: Predstavljanje Analize izvještavanja o transrodnim osobama u štampanim, online i elektronskim medijima u Crnoj Gori za 2021. godinu


Analizu možeš naći na: Analize izvještavanja o transrodnim osobama u štampanim, online i elektronskim medijima u Crnoj Gori za 2021. godinu

Vodič za pravno prepoznavanje roda

Asocijacija Spektra 2021. godina

Predstavljamo ti „Vodič za pravno prepoznavanje roda“, kreiran na osnovu analize:

“Pravno prepoznanje rodnog identiteta u pravnom sistemu
Crne Gore”, te prijedloga Zakona o rodnom i polnom identitetu, čiji su autori doc. dr Ilija Vukčević i mr Milorad Marković (analizu možeš pronaći u vidu publikacije u nastavku stranice).


Vodič ima za cilj da približi temu pravnog, ali i društvenog prepoznavanja roda za transrodne, rodno-varijantne i interpolne osobe. U njemu možeš pronaći i kratak pregled međunarodnog pravnog okvira i međunarodnih preporuka u odnosu na pravno prepoznanje roda, kao i suština pravnog prepoznanja roda baziranog na samoodređenju. Sam koncept transrodnosti, nebinarnosti i interpolnosti je približen kroz objašnjenje ovih osnova, te je vodič koristan i u opštem razumijevanju roda i potrebe za zakonskim regulacijama koje će ga adekvatnije adresirati.


Vodič možeš naći na: Vodič za pravno prepoznavanje roda u Crnoj Gori

Umjetnost koju stvaramo mi: Savremeno umjetničko stvaralaštvo TIRV zajednice iz Crne Gore i regiona

Asocijacija Spektra 2021.

Nudimo ti pristup rezultatu jednog od naših umjetničkih projekata na koje smo najviše ponosni. Publikacija: „Umjetnost koju stvaramo mi“ kreirana je od strane Alekse Milanovića, akademika, specijaliziranog za umjetnost i medije i našeg dugogodišnjeg saradnika. Ova publikacija je kreirana kroz projekat “Podignimo zavjesu kulturne scene“
koje je finansiralo Ministarstvo kulture i u partnerstvu sa Queer Montenegro. Sadržaj je isključivo odgovornost Asocijacije Spektra i ne odražava nužno stavove Ministarstva kulture.


Publikacija je formirana u vidu intervjua sa TIRV umjetnicima i umjetnicama iz Crne Gore i regiona, na temu njihovog stvaralaštva, njihovih identiteta i uvezanosti aktivizma i umjetnosti, koja se (ne)nužno provlači kroz njihov rad. Umjetnici koji su učestvovali u ovim razgovorima i koji su zvijezde ove publikacije su: En Ervin, Marija Jovanović, Espi Tomičić, Sara Sarić, Aleks Jelin-Gosto, Sonja Hranjec, Kristofer Andrić, Sonja Sajzor, Aleks Zain.

Publikaciju možeš naći na: Umjetnost koju stvaramo mi

Pravno prepoznavanje rodnog identiteta u pravnom sistemu Crne Gore

Asocijacija Spektra 2021.

Ova publikacija je kreirana kroz projekat “Ponos svuda – Strateški prisutp ljudskim
pravima LGBTI osoba u Crnoj Gori” koji finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva
i medija. Sadržaj je isključivo odgovornost Asocijacije Spektra, Queer Montenegro i
Juventas i ne održava nužno stavove Evropske Unije.


Ova publikacija je štampana uz finansijsku podršku od National Democratic Institute
(NDI) kroz projekat koji sprovodi Queer Montenegro. Sadržaj je isključivo odgovornost
autora/ki publikacije i ne održava nužno stavove NDI-ja.

Publikaciju možeš naći na: Vodič za pravno prepoznanje roda

(Samo)organizovanje trans zajednica na zapadnom balkanu

L. Milikj, L. Mustafa, J. Ulićević, A. Milanović, V. Cipurković, L. Zotrija

Sa zadovoljstvom ti predstavljamo publikaciju „(Samo)organizovanje trans zajednica na Zapadnom Balkanu“ koja je sastavljena od priča aktivista i aktivistkinja o razvoju trans aktivizma u određenim državama i o najvećim preprekama i izazovma sa kojima se suočava ta zajednica.

Sadržaj ove publikacije sastoji se od šest članaka čiji su autori/ke trans aktivisti/kinje iz Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije i sa Kosova. Svaki članak predstavlja ličnu priču o sopstvenom aktivističkom radu, kao i izvode iz istorije i trenutne situacije u vezi sa ljudskim pravima trans, rodno varijantnih i interpolnih osoba u datom lokalnom kontekstu.

Publikacija je kreirana u okviru projekta „Empowering voices of transgender communities in the Western Balkans“ koji je finansiran od strane @rycowb

Publikaciju možete naći na: (Samo)organizovanje trans zajednica na zapadnom balkanu

A na engleskom jeziku: Community (self)organizing of transgender movement in Western Balkans region

AnalizA izvještavanja o transrodnim osobama u štampanim, onlajn i elektronskim medijima u Crnoj Gori za 2020. godinu

Asocijacija Spektra 2021. godina

Predstavljamo ti „Analizu izvještavanja o transrodnim osobama u štampanim, onlajn i elektronskim medijima u Crnoj Gori za 2020. godinu“, čiji je autor dr Aleksa Milanović, docent Departmana za humanistiku i teoriju umjetnosti i medija u Srbiji, a izdavači Asocijacija Spektra i Queer Montenegro.

Ovaj projekat je finansiralo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore. Mišljenja,
nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora/ki i ne odražavaju nužno stav Ministarstva.


Analizu možeš pronaći ovjde: Analize izvještavanja o transrodnim osobama u štampanim, onlajn i elektronskim medijima u Crnoj Gori za 2020. godinu


Analizu možeš naći na: Analize izvještavanja o transrodnim osobama u štampanim, online i elektronskim medijima u Crnoj Gori za 2021. godinu

AnalizA izvještavanja o transrodnim osobama u štampanim, onlajn i elektronskim medijima u Crnoj Gori za 2019. godinu

Asocijacija Spektra 2020. godina

Predstavljamo ti „Analizu izvještavanja o transrodnim osobama u štampanim, onlajn i elektronskim medijima u Crnoj Gori za 2019. godinu“, čiji je autor dr Aleksa Milanović, docent Departmana za humanistiku i teoriju umjetnosti i medija u Srbiji, a izdavači Asocijacija Spektra i Queer Montenegro.

Ova publikacija nastala je uz finansijsku podršku Evropske unije. Njen sadržaj je isključiva
odgovornost Asocijacije Spektra i Kvir Montenegro i ne odražava nužno stavove Evropske unije.
Ovaj projekat je dijelom finansiralo Ministarstvo javne uprave Crne Gore. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koje su ovdje izneseni stav su autora i ne odražavaju nužno stav Ministarstva javne uprave Crne Gore.
Ova publikacija podržana je kroz dodjelu granta u okviru regionalnog projekta Mediji za građane
– građani za medije, projekat sedam organizacija za razvoj medija (Fondacija „Mediacentar“ , Albanski medijski institut, Makedonski institut za medije, Institut za medije Crne Gore, Novosadska novinarska škola, Mirovni institut, SEENPM) iz zemalja Zapadnog Balkana čiji je cilj izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u regiji za unapređenje medijske i infomacione pismenosti
(MIP)


Analizu možeš pronaći ovdje: Analize izvještavanja o transrodnim osobama u štampanim, onlajn i elektronskim medijima u Crnoj Gori za 2019. godinu


I. Molnar Vodič za smanjenje štete: Psihoaktivne supstance, seksualni rad i noćni život

Asocijacija Spektra 2020.

U ovom vodiču, naći ćeš informacije o tome koji su efekti i rizici psihoaktivnih supstanci koje se najčešće koriste u noćnim okruženjima, i/ili tokom seksualnog rada, kao i kako da ostaneš bezbjedan/na i kako da pravilno odreaguješ ukoliko tebi, ili nekome u tvojoj blizini nije dobro.

Poseban fokus stavljen je i na specifične stvari s kojima se nose članovi naše zajednice, saznaćeš i potencijalne rizike i efekte koje možeš očekivati ukoliko si na PrEP, antiretrovirusnoj i/ili hormonskoj terapiji, kao i institucije i organizacije kojima se možeš obratiti za više informacija, podršku ili pomoć ukoliko ti to bude potrebno.

Ova publikacija je finansirana od strane #EKHN u okviru projetka “Trans empowerment for community care in HIV response”. Stavovi izraženi u ovoj publikaciji predstavljaju stavove autora/ki, te ne predstavljaju stavove i mišljenja EKHN.

Publikaciju možeš naći na: Vodič za smanjenje štete: Psihoaktivne supstance, seksualni rad i noćni život

AnalizA izvještavanja o transrodnim osobama u štampanim, onlajn i elektronskim medijima u Crnoj Gori za 2019. godinu

N. Ilić    Valjalo bi znat’! O svojoj sigurnosti i zaštiti!              Asocijacija Spektra 2019.

Znaj svoja prava: Kratak vodič o pravima za trans, inter i rodno varijantne osobe u Crnoj Gori  – Asocijacija Spektra

Znaj svoja prava-1

Želimo da naša zajednica bude informisana o svojim pravima, kao i načinima da se zaštiti od nasilja i diskriminacije!
Zato uzmi Znaj svoja prava brošuru da saznaš sve što ti može koristiti da ostvariš svoja prava i na koji način je sistem dužan da te zaštiti u različitim situacijama, kao i kome možeš da se obratiš ukoliko doživiš kršenje svojih prava.
Mi vjerujemo da samo informisana osoba može biti spremna da se zauzme za sebe na potpuno bezbjedan i efikasan način koji joj omogućava da ostvari svoja prava. Zato uplovi u svijet informacija koje ti pružamo u ovoj brošuri i u kojoj ćeš naučiti sve što treba da znaš o svojim pravima!

Ovaj projekat je finansiralo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora/ki i ne odražavaju nužno stav Ministarstva.
Ovaj projekat je dijelom finansirala Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD.

J. Čolaković, D. Kalezić   Valjalo bi znat’! O prevenciji HIV-a i polno prenosivih infekcija!
Valjalo bi znat. O HIVu i PPI (pdf.io)-page-0
Transrodna si, rodno varijantna i/ili interpolna osoba i želiš da znaš više o prevenciji HIV-a i polno prenosivih infekcija?
U ovoj kratkoj brošuri naći ćeš informacije:
• Šta su seksualno/polno prenosive infekcije
• Koje su seksualno/polno prenosive infekcije najčešće zastupljene kod nas
• Šta je HIV i kako se (ne) prenosi
• Zašto je važno redovno testiranje
• Gdje možeš da se javiš za informacije o testiranju
I još ponešto što bi valjalo znat’!
Želimo da naša zajednica bude informisana o svojim zdravlju, kao i načinima da se brine o istome!
Zato uzmi ovu brošuru da saznaš sve što ti može VALJATI da se sačuvaš od seksualno/polno prenosivih infekcija. Mi vjerujemo da samo informisana osoba može donijeti adekvatnu odluku o tome kada, kako i sa kim da ima seks i na koji način da sačuva zdravlje.
Zato uplovi u svijet informacija koje ti pružamo u ovoj brošuri, u kojoj ćeš naučiti sve što treba da znaš o seksualno/polno prenosivim infekcijama!

Ova publikacija je finansirana od strane #EKHN u okviru #SoS_ projekat. Stavovi izraženi u ovoj publikaciji predstavljaju stavove autora/ki, te ne predstavljaju stavove i mišljenja EKHN. This publication is funded by #EKHN in framework of #SoS_ project. The views described herein are the views of the authors, and do not represent the views or opinions of EKHN.

Publikaciju možeš naći na: Valjalo bi znat’! O prevenciji HIV-a i polno prenosivih infekcija!

N. Ilić    Valjalo bi znat’! O svojoj sigurnosti i zaštiti!              Asocijacija Spektra 2019.
Valjalo bi znat. Sigurnost i zastita-pages-1-page-001
Transrodna si, rodno varijantna i/ili interpolna osoba i želiš da znaš više o svojoj sigurnosti i zaštiti?
U ovoj kratkoj brošuri naći ćeš informacije:

 • Šta predstavljaju sigurnosti i zaštita?
 • Sigurnost i zaštita u okviru porodice i škole?
 • Zakoni i zakonski okvir Crne Gore koji štiti tvoja prava?
 • Načini reagovanja u slučaju nasilja?
 • Šta je internet sigurnost?
 • Savjeti o zaštiti i sigurnosti za seks radnice/ke?
 • Kome možeš da se obratiš za podršku?

I još ponešto što bi valjalo znat’!

Želimo da naša zajednica bude informisana o svojim pravima, kao i načinima kako da ih ostvari! Zato uzmi ovu brošuru da saznaš sve što ti može VALJATI u očuvanju tvoje sigurnosti i zaštite!

Ova publikacija je finansirana od strane #EKHN u okviru #SoS_ projekat. Stavovi izraženi u ovoj publikaciji predstavljaju stavove autora/ki, te ne predstavljaju stavove i mišljenja EKHN.This publication is funded by #EKHN in framework of #SoS_ project. The views described herein are the views of the authors, and do not represent the views or opinions of EKHN.

Publikaciju možeš naći na: Valjalo bi znat’! O svojoj sigurnosti i zaštiti

J. Ulićević   Valjalo bi znat’! KAKO BRINUTI O SVOM SEKSUALNOM I REPRODUKTIVNOM ZDRAVLJU                              Asocijacija Spektra 2019.

Screenshot_11Transrodna si, rodno varijantna i/ili interpolna osoba i
želiš da znaš više na temu kako brinuti o svom seksualnom i/ili reproduktivnom zdravlju?

U ovoj kratkoj brošuri naći ćeš informacije:

 • Šta je seksualno i reproduktivno zdravlje
 • Koje su specifičnosti našeg seksualnog/reproduktivnog zdravlja
 • Koje preglede bi valjalo obavljati i koliko često
 • Kako se štititi tokom seksa, a uživati maksimalno
 • Kako planirati djecu ukoliko ih nekad poželimo

I još ponešto što bi valjalo znat’!
Želimo da naša zajednica bude informisana o svojim zdravlju, kao i načinima da se brine o istome! Zato uzmi ovu brošuru da saznaš sve što ti može VALJATI za čuvanje tvog seksualnog i/ili reproduktivnog zdravlja.
Mi vjerujemo da samo informisana osoba može donijeti adekvatnu odluku o tome kada, kako i sa kim da ima seks i/ili da ima djecu, i na koji način da sačuva zdravlje.

Ova publikacija je finansirana od strane #EKHN u okviru #SoS_ projekat. Stavovi izraženi u ovoj publikaciji predstavljaju stavove autora/ki, te ne predstavljaju stavove i mišljenja EKHN. This publication is funded by #EKHN in framework of #SoS_ project. The views described herein are the views of the authors, and do not represent the views or opinions of EKHN.

Publikaciju možeš naći na: Valjalo bi znat. KAKO BRINUTI O SVOM SEKSUALNOM I REPRODUKTIVNOM ZDRAVLJU!

Preporuke za medijsko izvještavanje o transrodnim, interpolnim i rodno varijantnim osobama

Screenshot_1

Sa zadovoljstvom dijelimo sa vama publikaciju „Preporuke za medijsko izvještavanje o transrodnim, rodno varijantnim i interpolnim osobama“, koja ima za cilj pružanje smjernica novinarima/kama o načinu izvještavanja o trans, inter i rodno varijantnim osobama, na poštujući i adekvatan način, koji će da služi podizanju svijesti o trans i inter temama, kao i unapređenju ljudskih prava i položaja TIRV osoba u društvu. Preporuke sadržane u ovoj brošuri, namijenjene su novinarima/kama svih medija, koji/e u okviru svojih redakcija izvještavaju o ljudskim pravima sa ciljem da se primjerima dobre prakse unaprijedi izvještavanje o transrodnim, rodno varijantnim i interpolnim osobama i u perspektivi otvore teme koje su od značaja za unapređenje kvaliteta života trans, inter i rodno varijantnih (TIRV) osoba u Crnoj Gori. U ovim preporukama možete pronaći objašnjenje adekvatne terminologije, primjere pozitivnog i negativnog izvještavanja, korisne savjete tokom samog izvještavanja o transrodnim, rodno varijantnim i interpolnim osobama, kao i izbor potencijalnih tema od značaja za medijsko izvještavanje.

Ove preporuke kreirane su od strane neformalne trans-aktivističke grupe „Transovci“ koja je do 2017. godine djelovala u okviru LGBTIQ Asocijacije „Queer Montenegro“ , a koja je 2017. godine formirala Asocijaciju Spektra – organizaciju koja se bavi zaštitom i promocijom ljudskih prava transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba u Crnoj Gori. Preporuke su prilagođene u okviru projekta “Rodno opismenjavanje medija”, koji sprovodi Asocijacija Spektra, u partnerstvu sa Queer Montenegro, a koji je finansiran u okviru regionalnog projekta Mediji za građane – građani za medije, projekat sedam organizacija za razvoj medija (Fondacija “Mediacentar”, Albanski medijski institut, Makedonski institut za medije, Institut za medije Crne Gore, Novosadska novinarska škola, Mirovni institut, SEENPM) iz zemalja Zapadnog Balkana čiji je cilj izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u regiji za unapređenje medijske i infomacione pismenosti (MIP).


Publikaciju možeš naći na: Preporuke za medijsko izvjestavanje o transrodnim, interpolnim i rodno varijantnim osobama

M. Mijović. Valjalo bi znat’ : O socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti! Asocijacija Spektra. 2019.

0001Transrodna si, rodno varijantna i/ili interpolna osoba i želiš da znaš koja su tvoja prava kada je u pitanju socijalna i zdravstvena zaštita?
 
U ovoj kratkoj brošuri naći ćeš informacije:
– Koji zakoni iz socijalne i zdravstvene zaštite štite tvoja prava
– Kako da pristupiš procesu prilagođavanja pola u zdravstvenom sistemu Crne Gore
– Koja je procedura ostvarivanja socijalne zaštite i u kojim situacijama
– Kome možeš da se obratiš za podršku
 
I još ponešto što bi VALJALO ZNAT!
 
Želimo da naša zajednica bude informisana o svojim pravima, kao i načinima kako da ih ostvari! Zato uzmi ovu brošuru da saznaš sve što ti može VALJATI u ostvarivanju zakonima zagarantovanih prava.
 
Mi, transrodne, rodno varijantne i interpolne osobe smo građani/ke Crne Gore, te stoga smatramo da je neophodno da posjedujemo informacije o našim pravima, kako bismo ih ostvarili/e, te kako bismo se zaštitili/e od kršenja istih.
 
Zato uplovi u svijet informacija koje ti pružamo u ovoj brošuri!
 
Ova publikacija je finansirana od strane #EKHN u okviru #SoS_projekat. Stavovi izraženi u ovoj publikaciji predstavljaju stavove autora/ki, te ne predstavljaju stavove i mišljenja EKHN.
 
 
 


M. Vlahović, J. Ulićević. Da odzvoni nasilju: Smjernice za kreiranje sigurnog školskog prostora za rodne različitosti. Izvještaj o diskriminaciji transrodnih i rodno varijantnih učenika/ca u srednjim školama Crne Gore. Asocijacija Spektra. 2019.

Izvjestaj da odzvoni nasilju press final-pages-1,21,28,32-pages-1-page-001Istraživanje sadržano u ovoj publikaciji, predstavlja prvo istraživanje koje se konkretno bavi diskriminacijom transrodnih i rodno varijantnih učenika/ca u srednjim školama, kroz ispitivanje stavova srednjoškolaca/ki prema rodnim različitostima, ali i iskustava transrodnih i rodno varijantnih osoba u obrazovnom sistemu. Ovakvo sveobuhvatno istraživanje predstavlja osnovu za dalja istraživanja koja će omogućiti kreiranje sigurnog okruženja u srednjim školama, ne samo za transrodne i rodno varijantne učenike/ce, već sve učenike/ce koji/e doživljavaju nasilje i diskriminaciju na osnovu svog percipiranog roda i rodnog izražavanja. Smjernice date u ovoj publikaciji, imaju za cilj da ukažu na neophodne mjere koje mogu implementirati srednje škole, kako bi učinile školske prostore sigurnim za sve transrodne i rodno varijantne učenike/ce, ali i sve one učenike/ce koji/e zbog svog roda, rodnog izražavanja i/ili pola jesu ranjiviji u odnosu na vršnjačko nasilje.

Ova publikacija nastala je u sklopu projekta “Akcija za TRANSformaciju škola” podržanog
kroz projekat “Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama” koji realizuju NVO Udruženje Roditelji, NVO Juventas, Unija srednjoškolaca Crne Gore, Centar za podršku lokalnom i regionalnom razvoju, a finansira Evropska Unija podsredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. Kvalitativni dio istraživanja podržan je od strane Stonewall international.

Online se može naći na: Da odzvoni nasilju!

J. Ulićević. Rod, pol i socijalna zaštita: Smjernice za socijalne radnike/ce za afirmativno postupanje prema transrodnim i interpolnim osobama. Asocijacija Spektra. 2019.

SMJERNICE ZA SOCIJALNE RADNIKE Press-1-2-1-page-001

Ova brošura nastala je iz potrebe da se socijalnim radnicima/cama približi tema transrodnosti i interpolnosti, te da se daju smjernice za adekvatan, poštujući tretman, koji je potkrijepljen naučnim činjenicama, smjernicama dobre prakse i literaturom koja širom regiona, Evrope, ali i svijeta omogućava pristup najboljoj dostupnoj socijalnoj zaštiti za osobe koje su rodno/polno različite od društvenih normi. Namijenjena je svim socijalnim radnicima/cama
koji/e imaju želju da upoznaju spektar rodnih i polnih različitosti, te da unaprijede svoje znanje o osobama koje izlaze iz društvenih polnih i rodnih okvira i na taj način učine svoju praksu inkluzivnom i poštujućom za transrodne i interpolne osobe koje su u potrebi za socijalnom zaštitom. Ovaj priručnik ima za cilj razvijanje pristupa koji uvažava individualne potrebe transrodnih i interpolnih osoba koje traže socijalnu zaštitu, te je zasnovan poštovanju rodnog
identiteta, rodnog izražavanja i/ili polnih karakteristika osobe.

Publikacija “Rod, pol i socijalna zaštita: Smjernice za socijalne radnike/ce za afirmativno postupanje prema transrodnim i interpolnim osobama”, kreirana je kroz projekat “Unapređenje kvaliteta života transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba u Crnoj Gori” koji finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Ministarstva.

Online se može naći na: Rod, pol i socijalna zaštita: Smjernice za socijalne radnike/ce za afirmativno postupanje prema transrodnim i interpolnim osobama

Bukvar identiteta, Asocijacija Spektra, 2019.

69600000_2426067787485931_7633809927709917184_n

U susret sedmom Montenegro Pride 2019 dijelimo sa vama Bukvar identiteta koji je nastao kao odgovor na nasilje sa kojim smo mi, trans, interpolne i rodno varijantne osobe svakodnevno suočeni, a uzrokovanim najčešće nedostatkom naučno utemeljenih informacija i nepoznavanjem i/ ili nerazumijevanjem trans identiteta i interpolnih tijela.

Bukvar identiteta nastao je uz podršku Trag fondacija kroz projekat „Osnaživanje trans-feminističkog pokreta u Crnoj Gori“

Dostupno na: Bukvar identiteta

J. Ulićević. Rod, pol i zdravlje: Smjernice za zdravstvene radnike/ce za afirmativno postupanje prema transrodnim i interpolnim osobama. Asocijacija Spektra. 2019.

0001

“Rod, pol i zdravlje: Smjernice za zdravstvene radnike/ce za afirmativno postupanje prema transrodnim i interpolnim osobama”, predstavljaju prve smjernice za zdravstvene radnike/ce u Crnoj Gori, koje se konkretno bave zdravstvenom zaštitom transrodnih i interpolnih osoba.

Ova brošura nastala je iz potrebe da se zdravstvenim radnicima/cama približi tema transrodnosti i interpolnosti, te da se daju smjernice za adekvatan, poštujući tretman, koji je potkrijepljen naučnim činjenicama, smjernicama dobre prakse i literaturom koja širom regiona, Evrope, ali i svijeta omogućava pristup najboljoj dostupnoj zdravstvenoj zaštiti za osobe koje su rodno/polno različite od društvenih normi. Namijenjena je svim ljekarima/kama, ali i medicinskim tehničarima/kama i osoblju koji imaju želju da upoznaju spektar rodnih i polnih različitosti, te da unaprijede svoje znanje o transrodnim i interpolnim osobama.

Publikacija “Rod, pol i zdravlje: Smjernice za zdravstvene radnike/ce za afirmativno postupanje prema transrodnim i interpolnim osobama”, kreirana je kroz projekat “Unapređenje kvaliteta života transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba u Crnoj Gori” koji finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Ministarstva.

Online se može naći na: Rod, pol i zdravlje: Smjernice za zdravstvene radnike/ce za afirmativno postupanje prema transrodnim i interpolnim osobama.

A.Topal, J.Ulićević, L.Isić, I.Žegura, T.Dakić, V.Altabas, S.Budi.: Medicinski aspekti promjene spola, Sarajevski otvoreni centar, 2018.

medicinski-aspekti-prilagodbe-spola_prirucnik_korice
“Ovaj priručnik koji objavljuje Sarajevski otvoreni centar tematizira medicinske aspekte prilagodbe spola, s ciljem edukacije medicinskih stručnjaka_inja i zdravstvenih radnika_ca u Bosni i Hercegovini o adekvatnom, trans-specifičnom pružanju usluga i podrške osobama u procesu tranzicije. Takođe, priručnik je korak kojim želimo nastaviti zagovaranje prema upravnim jedinicama BiH (Federacija BiH, Republika Srpska, Brčko distrikt) da uspostave timove i obuče stručnjake_inje koji_e bi mogli_e pratiti proces i voditi medicinske procedure prilagodbe spola u BiH, te da zavodima za zdravstveno osiguranje postane dužnost da troškove ovih procedura pokrivaju iz zdravstvenog osiguranja. Priručnik koji je pred vama nastao je udruženim nastojanjima i radom medicinskih stručnjaka_inja, doktora_ica medicine iz Hrvatske i Crne Gore, a koji_e se u svom radu bave procesom medicinske tranzicije trans osoba, te aktivista_kinja za ljudska prava trans osoba iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. ”
Online na: Medicinski aspekti prilagodbe spola: Priručnik za medicinske stručnjake_inje i zdravstvene radnike_ce o pružanju usluga i podrške trans osobama u procesu tranzicije

J.Ulićević, dr T. Dakić (2017) Izvještaj o pravima LGBT osoba u Zavodu za Izvršenje Krivičnih Sankcija (ZIKS)

izvjesatj o pravimU današnjem vremenu u kojem su ljudska prava i poštovanje ljudskih sloboda i dostojanstva prioritet, diskriminacija i nasilje koje doživljavaju najranjivije grupe ukazuje na neophodnost kreiranja jasnih protokola i standardizovanih procedura koje će na adekvatan način adresirati potrebe ovih grupa, smanjiti diskriminaciju i nasilje do njihovog samog iskorjenjivanja, te omogućiti poštujuć tretman osoba koje su lišene slobode, te su stavljene u dodatno nepovoljan položaj zbog nekog ličnog svojstva. Istraživanje sprovedeno u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija ima za cilj upravo da ukaže na postojeće probleme sa kojima se LGBT osobe koje su na izdržavanju kazne zatvora susrijeću, kao i da ponudi efikasna rješenja koja će omogućiti siguran boravak LGBT osoba u zatvoru i kreiranje mogućnosti za njihovu uspješnu socijalnu reintegraciju nakon izvršenja kazne. Istraživanje se naročito bavi problemima i ljudskim pravima transrodnih osoba na izvršavanju zatvorske kazne, uzevši u obzir specifičnost situacije u kojoj se nalaze, zbog percipiranog roda, kao i oznake pola u dokumentima koja nije u skladu sa njihovim rodnim identitetom.

Online verzija: Izvještaj o pravima LGBT osoba u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS)

Doc. dr I.Vukčević, mr M. Marković (2016) Pravno prepoznavanje transrodnih osoba u pravnom sistemu Crne Gore

PRAVNO PREPOZNAVANJE TRANSRODNIH OSOBA U PRAVNOM SISTEMU CRNE GORE final-page-001Država Crna Gora spada u onaj red država koja zabranjuje diskriminaciju po osnovu rodnog identiteta i pruža mogudnost operativnih promjena prilagođavanja pola uz finasiranje iz Fonda zdravstvenog osiguranja. Međutim, sa aspekta pravnog prepoznavanja transrodnih osoba, Crna Gora je ostala na nivou deklerativne zabrane diskriminacije. Studija realizovana od strane Instituta za pravne studije, u partnerstvu sa Queer Montenegro i NVO Juventas, uz konsultacije sa Spektrom, ima za cilj da pruži adekvatno pravno rješenje u pogledu prijedloga Zakona o rodnom i polnom identitetu koji će obezbijediti rješavanje pravnog priznanja roda trans osoba, ali i dotaći se prava interpolnih osoba u pravnom sistemu Crne Gore. Prijedlog Zakona o rodnom i polnom identitetu, ukoliko bude usvojen, pružiće pravo priznanja roda  trans osobama bez medicinskih intervencija, uz konsultaciju sa psihologom_škinjom, kao jedinog preduslova, što je značajan pomak i korak ka pravnom priznanju roda na temelju samoodređenja. Dodatno, Zakon bi zabranio obavljanje svih operativnih zahvata nad interpolnim osobama koje nisu zdravstveno indikovane, uveo dodatnu oznaku pola “D” za one koji_e je žele, ali i regulisao brojna prava vezana za porodični život i zabranu diskriminacije u raznim sferama života.

Online verzija: Pravno prepoznavanje transrodnih osoba u pravnom sistemu Crne Gore

Kad riječi dobiju krila

unnamedUoči Transpozijuma IV objavili_e smo regionalni konkurs za kratke priče pod nazivom ,,Slavimo svoje različitosti“. U publikaciji se nalazi 13 ličnih priča trans, interpolnih i rodno varijantnih osoba iz regiona koje su odlučile  da na umjetnički način prenesu svoj lični doživljaj sopstvenog identiteta, uticaja društva na naše poimanje sebe, te na kraju svoje oslobođenje.

Online verzija: Kad riječi dobiju krila

 

 

Preporuke za medijsko izvještavanje o transrodnim, rodno varijantnim i interpolnim osobama

unnamedCilj ove brošure je pružanje smjernica novinarima_kama o načinu izvještavanja o trans, inter i rodno varijantnim osobama, na poštujući i adekvatan način, koji će da služi podizanju svijesti o trans i inter temama, kao i unapređenju ljudskih prava i položaja trans, rodno varijantnih i interpolnih osoba u društvu.

U ovim preporukama možete pronaći objašnjenje adekvatne terminologije, primjere pozitivnog i negativnog izvještavanja, korisne savjete tokom samog izvještavanja o transrodnim, rodno varijantnim i interpolnim osobama, kao i izbor potencijalnih tema od značaja za medijsko izvještavanje.

Online verzija: Preporuke za medijsko izvještavanje o transrodnim, rodno varijantnim i interpolnim osobama

Rodne različitosti

unnamed (1)

U okviru Transpozijuma IV objavili_e smo seriju publikacija pod nazivom ,,Rodne različitosti“. Upakovane u džepna izdanja, ove publikacije vam mogu pomoći da se informišete o osnovnoj terminologiji vezano za trans osobe, trans identitetima, kako se poštujuće obraćati trans osobi, te koji su sve oblici transfobije, ali i mehanizmi kojima se može prevazići.

Rodne različitosti: Trans 101

Rodne različitosti: Prepoznaj transfobiju

Rodne različitosti: Vodič za poštovanje trans osoba

Rod, pol i okviri

unnamed (2)Kada u Crnoj Gori govorimo o trans i rodno varijantnim osobama, često nailazimo na reakcije koje oslikavaju strah, neznanje i predrasude. Ove reakcije prije svega potiču od nerazumijevanja razlike između pola i roda, ali i duboko ukorijenjenih rodnih uloga i normi predviđene za one koje društvo percipira kao „muškarce“ ili „žene”. Ovaj priručnik je nastao s ciljem pružanja informacija o pitanjima važnim za transrodne i rodno varijantne osobe. Namijenjen je kako njima samima, tako i njihovim porodicama, prijateljima_cama, partnerima_kama, i svima koji_e se žele upoznati sa ovom tematikom.

Online verzija: Rod, pol i okviri