Publikacije

Pravno prepoznavanje rodnog identiteta u pravnom sistemu Crne Gore

Asocijacija Spektra 2021.

Ova publikacija je kreirana kroz projekat “Ponos svuda – Strateški prisutp ljudskim
pravima LGBTI osoba u Crnoj Gori” koji finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva
i medija. Sadržaj je isključivo odgovornost Asocijacije Spektra, Queer Montenegro i
Juventas i ne održava nužno stavove Evropske Unije.


Ova publikacija je štampana uz finansijsku podršku od National Democratic Institute
(NDI) kroz projekat koji sprovodi Queer Montenegro. Sadržaj je isključivo odgovornost
autora/ki publikacije i ne održava nužno stavove NDI-ja.

Publikaciju možeš naći na: Vodič za pravno prepoznanje roda

L. Milikj, L. Mustafa, J. Ulićević, A. Milanović, V. Cipurković, L. Zotrija (Samo)organizovanje trans zajednica na zapadnom balkanu

Sa zadovoljstvom ti predstavljamo publikaciju „(Samo)organizovanje trans zajednica na Zapadnom Balkanu“ koja je sastavljena od priča aktivista i aktivistkinja o razvoju trans aktivizma u određenim državama i o najvećim preprekama i izazovma sa kojima se suočava ta zajednica.

Sadržaj ove publikacije sastoji se od šest članaka čiji su autori/ke trans aktivisti/kinje iz Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije i sa Kosova. Svaki članak predstavlja ličnu priču o sopstvenom aktivističkom radu, kao i izvode iz istorije i trenutne situacije u vezi sa ljudskim pravima trans, rodno varijantnih i interpolnih osoba u datom lokalnom kontekstu.

Publikacija je kreirana u okviru projekta „Empowering voices of transgender communities in the Western Balkans“ koji je finansiran od strane @rycowb

Publikaciju možete naći na: (Samo)organizovanje trans zajednica na zapadnom balkanu

A na engleskom jeziku: Community (self)organizing of transgender movement in Western Balkans region

I. Molnar Vodič za smanjenje štete: Psihoaktivne supstance, seksualni rad i noćni život

Asocijacija Spektra 2020.

U ovom vodiču, naći ćeš informacije o tome koji su efekti i rizici psihoaktivnih supstanci koje se najčešće koriste u noćnim okruženjima, i/ili tokom seksualnog rada, kao i kako da ostaneš bezbjedan/na i kako da pravilno odreaguješ ukoliko tebi, ili nekome u tvojoj blizini nije dobro.

Poseban fokus stavljen je i na specifične stvari s kojima se nose članovi naše zajednice, saznaćeš i potencijalne rizike i efekte koje možeš očekivati ukoliko si na PrEP, antiretrovirusnoj i/ili hormonskoj terapiji, kao i institucije i organizacije kojima se možeš obratiti za više informacija, podršku ili pomoć ukoliko ti to bude potrebno.

Ova publikacija je finansirana od strane #EKHN u okviru projetka “Trans empowerment for community care in HIV response”. Stavovi izraženi u ovoj publikaciji predstavljaju stavove autora/ki, te ne predstavljaju stavove i mišljenja EKHN.

Publikaciju možeš naći na: Vodič za smanjenje štete: Psihoaktivne supstance, seksualni rad i noćni život

N. Ilić    Valjalo bi znat’! O svojoj sigurnosti i zaštiti!              Asocijacija Spektra 2019.

Znaj svoja prava: Kratak vodič o pravima za trans, inter i rodno varijantne osobe u Crnoj Gori  – Asocijacija Spektra

Znaj svoja prava-1

Želimo da naša zajednica bude informisana o svojim pravima, kao i načinima da se zaštiti od nasilja i diskriminacije!
Zato uzmi Znaj svoja prava brošuru da saznaš sve što ti može koristiti da ostvariš svoja prava i na koji način je sistem dužan da te zaštiti u različitim situacijama, kao i kome možeš da se obratiš ukoliko doživiš kršenje svojih prava.
Mi vjerujemo da samo informisana osoba može biti spremna da se zauzme za sebe na potpuno bezbjedan i efikasan način koji joj omogućava da ostvari svoja prava. Zato uplovi u svijet informacija koje ti pružamo u ovoj brošuri i u kojoj ćeš naučiti sve što treba da znaš o svojim pravima!

Ovaj projekat je finansiralo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora/ki i ne odražavaju nužno stav Ministarstva.
Ovaj projekat je dijelom finansirala Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD.

J. Čolaković, D. Kalezić   Valjalo bi znat’! O prevenciji HIV-a i polno prenosivih infekcija!
Valjalo bi znat. O HIVu i PPI (pdf.io)-page-0
Transrodna si, rodno varijantna i/ili interpolna osoba i želiš da znaš više o prevenciji HIV-a i polno prenosivih infekcija?
U ovoj kratkoj brošuri naći ćeš informacije:
• Šta su seksualno/polno prenosive infekcije
• Koje su seksualno/polno prenosive infekcije najčešće zastupljene kod nas
• Šta je HIV i kako se (ne) prenosi
• Zašto je važno redovno testiranje
• Gdje možeš da se javiš za informacije o testiranju
I još ponešto što bi valjalo znat’!
Želimo da naša zajednica bude informisana o svojim zdravlju, kao i načinima da se brine o istome!
Zato uzmi ovu brošuru da saznaš sve što ti može VALJATI da se sačuvaš od seksualno/polno prenosivih infekcija. Mi vjerujemo da samo informisana osoba može donijeti adekvatnu odluku o tome kada, kako i sa kim da ima seks i na koji način da sačuva zdravlje.
Zato uplovi u svijet informacija koje ti pružamo u ovoj brošuri, u kojoj ćeš naučiti sve što treba da znaš o seksualno/polno prenosivim infekcijama!

Ova publikacija je finansirana od strane #EKHN u okviru #SoS_ projekat. Stavovi izraženi u ovoj publikaciji predstavljaju stavove autora/ki, te ne predstavljaju stavove i mišljenja EKHN. This publication is funded by #EKHN in framework of #SoS_ project. The views described herein are the views of the authors, and do not represent the views or opinions of EKHN.

Publikaciju možeš naći na: Valjalo bi znat’! O prevenciji HIV-a i polno prenosivih infekcija!

N. Ilić    Valjalo bi znat’! O svojoj sigurnosti i zaštiti!              Asocijacija Spektra 2019.
Valjalo bi znat. Sigurnost i zastita-pages-1-page-001
Transrodna si, rodno varijantna i/ili interpolna osoba i želiš da znaš više o svojoj sigurnosti i zaštiti?
U ovoj kratkoj brošuri naći ćeš informacije:

 • Šta predstavljaju sigurnosti i zaštita?
 • Sigurnost i zaštita u okviru porodice i škole?
 • Zakoni i zakonski okvir Crne Gore koji štiti tvoja prava?
 • Načini reagovanja u slučaju nasilja?
 • Šta je internet sigurnost?
 • Savjeti o zaštiti i sigurnosti za seks radnice/ke?
 • Kome možeš da se obratiš za podršku?

I još ponešto što bi valjalo znat’!

Želimo da naša zajednica bude informisana o svojim pravima, kao i načinima kako da ih ostvari! Zato uzmi ovu brošuru da saznaš sve što ti može VALJATI u očuvanju tvoje sigurnosti i zaštite!

Ova publikacija je finansirana od strane #EKHN u okviru #SoS_ projekat. Stavovi izraženi u ovoj publikaciji predstavljaju stavove autora/ki, te ne predstavljaju stavove i mišljenja EKHN.This publication is funded by #EKHN in framework of #SoS_ project. The views described herein are the views of the authors, and do not represent the views or opinions of EKHN.

Publikaciju možeš naći na: Valjalo bi znat’! O svojoj sigurnosti i zaštiti

J. Ulićević   Valjalo bi znat’! KAKO BRINUTI O SVOM SEKSUALNOM I REPRODUKTIVNOM ZDRAVLJU                              Asocijacija Spektra 2019.

Screenshot_11Transrodna si, rodno varijantna i/ili interpolna osoba i
želiš da znaš više na temu kako brinuti o svom seksualnom i/ili reproduktivnom zdravlju?

U ovoj kratkoj brošuri naći ćeš informacije:

 • Šta je seksualno i reproduktivno zdravlje
 • Koje su specifičnosti našeg seksualnog/reproduktivnog zdravlja
 • Koje preglede bi valjalo obavljati i koliko često
 • Kako se štititi tokom seksa, a uživati maksimalno
 • Kako planirati djecu ukoliko ih nekad poželimo

I još ponešto što bi valjalo znat’!
Želimo da naša zajednica bude informisana o svojim zdravlju, kao i načinima da se brine o istome! Zato uzmi ovu brošuru da saznaš sve što ti može VALJATI za čuvanje tvog seksualnog i/ili reproduktivnog zdravlja.
Mi vjerujemo da samo informisana osoba može donijeti adekvatnu odluku o tome kada, kako i sa kim da ima seks i/ili da ima djecu, i na koji način da sačuva zdravlje.

Ova publikacija je finansirana od strane #EKHN u okviru #SoS_ projekat. Stavovi izraženi u ovoj publikaciji predstavljaju stavove autora/ki, te ne predstavljaju stavove i mišljenja EKHN. This publication is funded by #EKHN in framework of #SoS_ project. The views described herein are the views of the authors, and do not represent the views or opinions of EKHN.

Publikaciju možeš naći na: Valjalo bi znat. KAKO BRINUTI O SVOM SEKSUALNOM I REPRODUKTIVNOM ZDRAVLJU!

Preporuke za medijsko izvještavanje o transrodnim, interpolnim i rodno varijantnim osobama

Screenshot_1

Sa zadovoljstvom dijelimo sa vama publikaciju „Preporuke za medijsko izvještavanje o transrodnim, rodno varijantnim i interpolnim osobama“, koja ima za cilj pružanje smjernica novinarima/kama o načinu izvještavanja o trans, inter i rodno varijantnim osobama, na poštujući i adekvatan način, koji će da služi podizanju svijesti o trans i inter temama, kao i unapređenju ljudskih prava i položaja TIRV osoba u društvu. Preporuke sadržane u ovoj brošuri, namijenjene su novinarima/kama svih medija, koji/e u okviru svojih redakcija izvještavaju o ljudskim pravima sa ciljem da se primjerima dobre prakse unaprijedi izvještavanje o transrodnim, rodno varijantnim i interpolnim osobama i u perspektivi otvore teme koje su od značaja za unapređenje kvaliteta života trans, inter i rodno varijantnih (TIRV) osoba u Crnoj Gori. U ovim preporukama možete pronaći objašnjenje adekvatne terminologije, primjere pozitivnog i negativnog izvještavanja, korisne savjete tokom samog izvještavanja o transrodnim, rodno varijantnim i interpolnim osobama, kao i izbor potencijalnih tema od značaja za medijsko izvještavanje.

Ove preporuke kreirane su od strane neformalne trans-aktivističke grupe „Transovci“ koja je do 2017. godine djelovala u okviru LGBTIQ Asocijacije „Queer Montenegro“ , a koja je 2017. godine formirala Asocijaciju Spektra – organizaciju koja se bavi zaštitom i promocijom ljudskih prava transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba u Crnoj Gori. Preporuke su prilagođene u okviru projekta “Rodno opismenjavanje medija”, koji sprovodi Asocijacija Spektra, u partnerstvu sa Queer Montenegro, a koji je finansiran u okviru regionalnog projekta Mediji za građane – građani za medije, projekat sedam organizacija za razvoj medija (Fondacija “Mediacentar”, Albanski medijski institut, Makedonski institut za medije, Institut za medije Crne Gore, Novosadska novinarska škola, Mirovni institut, SEENPM) iz zemalja Zapadnog Balkana čiji je cilj izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u regiji za unapređenje medijske i infomacione pismenosti (MIP).


Publikaciju možeš naći na: Preporuke za medijsko izvjestavanje o transrodnim, interpolnim i rodno varijantnim osobama

M. Mijović. Valjalo bi znat’ : O socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti! Asocijacija Spektra. 2019.

0001Transrodna si, rodno varijantna i/ili interpolna osoba i želiš da znaš koja su tvoja prava kada je u pitanju socijalna i zdravstvena zaštita?
 
U ovoj kratkoj brošuri naći ćeš informacije:
– Koji zakoni iz socijalne i zdravstvene zaštite štite tvoja prava
– Kako da pristupiš procesu prilagođavanja pola u zdravstvenom sistemu Crne Gore
– Koja je procedura ostvarivanja socijalne zaštite i u kojim situacijama
– Kome možeš da se obratiš za podršku
 
I još ponešto što bi VALJALO ZNAT!
 
Želimo da naša zajednica bude informisana o svojim pravima, kao i načinima kako da ih ostvari! Zato uzmi ovu brošuru da saznaš sve što ti može VALJATI u ostvarivanju zakonima zagarantovanih prava.
 
Mi, transrodne, rodno varijantne i interpolne osobe smo građani/ke Crne Gore, te stoga smatramo da je neophodno da posjedujemo informacije o našim pravima, kako bismo ih ostvarili/e, te kako bismo se zaštitili/e od kršenja istih.
 
Zato uplovi u svijet informacija koje ti pružamo u ovoj brošuri!
 
Ova publikacija je finansirana od strane #EKHN u okviru #SoS_projekat. Stavovi izraženi u ovoj publikaciji predstavljaju stavove autora/ki, te ne predstavljaju stavove i mišljenja EKHN.
 
 
 


M. Vlahović, J. Ulićević. Da odzvoni nasilju: Smjernice za kreiranje sigurnog školskog prostora za rodne različitosti. Izvještaj o diskriminaciji transrodnih i rodno varijantnih učenika/ca u srednjim školama Crne Gore. Asocijacija Spektra. 2019.

Izvjestaj da odzvoni nasilju press final-pages-1,21,28,32-pages-1-page-001Istraživanje sadržano u ovoj publikaciji, predstavlja prvo istraživanje koje se konkretno bavi diskriminacijom transrodnih i rodno varijantnih učenika/ca u srednjim školama, kroz ispitivanje stavova srednjoškolaca/ki prema rodnim različitostima, ali i iskustava transrodnih i rodno varijantnih osoba u obrazovnom sistemu. Ovakvo sveobuhvatno istraživanje predstavlja osnovu za dalja istraživanja koja će omogućiti kreiranje sigurnog okruženja u srednjim školama, ne samo za transrodne i rodno varijantne učenike/ce, već sve učenike/ce koji/e doživljavaju nasilje i diskriminaciju na osnovu svog percipiranog roda i rodnog izražavanja. Smjernice date u ovoj publikaciji, imaju za cilj da ukažu na neophodne mjere koje mogu implementirati srednje škole, kako bi učinile školske prostore sigurnim za sve transrodne i rodno varijantne učenike/ce, ali i sve one učenike/ce koji/e zbog svog roda, rodnog izražavanja i/ili pola jesu ranjiviji u odnosu na vršnjačko nasilje.

Ova publikacija nastala je u sklopu projekta “Akcija za TRANSformaciju škola” podržanog
kroz projekat “Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama” koji realizuju NVO Udruženje Roditelji, NVO Juventas, Unija srednjoškolaca Crne Gore, Centar za podršku lokalnom i regionalnom razvoju, a finansira Evropska Unija podsredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. Kvalitativni dio istraživanja podržan je od strane Stonewall international.

Online se može naći na: Da odzvoni nasilju!

J. Ulićević. Rod, pol i socijalna zaštita: Smjernice za socijalne radnike/ce za afirmativno postupanje prema transrodnim i interpolnim osobama. Asocijacija Spektra. 2019.

SMJERNICE ZA SOCIJALNE RADNIKE Press-1-2-1-page-001

Ova brošura nastala je iz potrebe da se socijalnim radnicima/cama približi tema transrodnosti i interpolnosti, te da se daju smjernice za adekvatan, poštujući tretman, koji je potkrijepljen naučnim činjenicama, smjernicama dobre prakse i literaturom koja širom regiona, Evrope, ali i svijeta omogućava pristup najboljoj dostupnoj socijalnoj zaštiti za osobe koje su rodno/polno različite od društvenih normi. Namijenjena je svim socijalnim radnicima/cama
koji/e imaju želju da upoznaju spektar rodnih i polnih različitosti, te da unaprijede svoje znanje o osobama koje izlaze iz društvenih polnih i rodnih okvira i na taj način učine svoju praksu inkluzivnom i poštujućom za transrodne i interpolne osobe koje su u potrebi za socijalnom zaštitom. Ovaj priručnik ima za cilj razvijanje pristupa koji uvažava individualne potrebe transrodnih i interpolnih osoba koje traže socijalnu zaštitu, te je zasnovan poštovanju rodnog
identiteta, rodnog izražavanja i/ili polnih karakteristika osobe.

Publikacija “Rod, pol i socijalna zaštita: Smjernice za socijalne radnike/ce za afirmativno postupanje prema transrodnim i interpolnim osobama”, kreirana je kroz projekat “Unapređenje kvaliteta života transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba u Crnoj Gori” koji finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Ministarstva.

Online se može naći na: Rod, pol i socijalna zaštita: Smjernice za socijalne radnike/ce za afirmativno postupanje prema transrodnim i interpolnim osobama

Bukvar identiteta, Asocijacija Spektra, 2019.

69600000_2426067787485931_7633809927709917184_n

U susret sedmom Montenegro Pride 2019 dijelimo sa vama Bukvar identiteta koji je nastao kao odgovor na nasilje sa kojim smo mi, trans, interpolne i rodno varijantne osobe svakodnevno suočeni, a uzrokovanim najčešće nedostatkom naučno utemeljenih informacija i nepoznavanjem i/ ili nerazumijevanjem trans identiteta i interpolnih tijela.

Bukvar identiteta nastao je uz podršku Trag fondacija kroz projekat „Osnaživanje trans-feminističkog pokreta u Crnoj Gori“

Dostupno na: Bukvar identiteta

J. Ulićević. Rod, pol i zdravlje: Smjernice za zdravstvene radnike/ce za afirmativno postupanje prema transrodnim i interpolnim osobama. Asocijacija Spektra. 2019.

0001

“Rod, pol i zdravlje: Smjernice za zdravstvene radnike/ce za afirmativno postupanje prema transrodnim i interpolnim osobama”, predstavljaju prve smjernice za zdravstvene radnike/ce u Crnoj Gori, koje se konkretno bave zdravstvenom zaštitom transrodnih i interpolnih osoba.

Ova brošura nastala je iz potrebe da se zdravstvenim radnicima/cama približi tema transrodnosti i interpolnosti, te da se daju smjernice za adekvatan, poštujući tretman, koji je potkrijepljen naučnim činjenicama, smjernicama dobre prakse i literaturom koja širom regiona, Evrope, ali i svijeta omogućava pristup najboljoj dostupnoj zdravstvenoj zaštiti za osobe koje su rodno/polno različite od društvenih normi. Namijenjena je svim ljekarima/kama, ali i medicinskim tehničarima/kama i osoblju koji imaju želju da upoznaju spektar rodnih i polnih različitosti, te da unaprijede svoje znanje o transrodnim i interpolnim osobama.

Publikacija “Rod, pol i zdravlje: Smjernice za zdravstvene radnike/ce za afirmativno postupanje prema transrodnim i interpolnim osobama”, kreirana je kroz projekat “Unapređenje kvaliteta života transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba u Crnoj Gori” koji finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Ministarstva.

Online se može naći na: Rod, pol i zdravlje: Smjernice za zdravstvene radnike/ce za afirmativno postupanje prema transrodnim i interpolnim osobama.

A.Topal, J.Ulićević, L.Isić, I.Žegura, T.Dakić, V.Altabas, S.Budi.: Medicinski aspekti promjene spola, Sarajevski otvoreni centar, 2018.

medicinski-aspekti-prilagodbe-spola_prirucnik_korice
“Ovaj priručnik koji objavljuje Sarajevski otvoreni centar tematizira medicinske aspekte prilagodbe spola, s ciljem edukacije medicinskih stručnjaka_inja i zdravstvenih radnika_ca u Bosni i Hercegovini o adekvatnom, trans-specifičnom pružanju usluga i podrške osobama u procesu tranzicije. Takođe, priručnik je korak kojim želimo nastaviti zagovaranje prema upravnim jedinicama BiH (Federacija BiH, Republika Srpska, Brčko distrikt) da uspostave timove i obuče stručnjake_inje koji_e bi mogli_e pratiti proces i voditi medicinske procedure prilagodbe spola u BiH, te da zavodima za zdravstveno osiguranje postane dužnost da troškove ovih procedura pokrivaju iz zdravstvenog osiguranja. Priručnik koji je pred vama nastao je udruženim nastojanjima i radom medicinskih stručnjaka_inja, doktora_ica medicine iz Hrvatske i Crne Gore, a koji_e se u svom radu bave procesom medicinske tranzicije trans osoba, te aktivista_kinja za ljudska prava trans osoba iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. ”
Online na: Medicinski aspekti prilagodbe spola: Priručnik za medicinske stručnjake_inje i zdravstvene radnike_ce o pružanju usluga i podrške trans osobama u procesu tranzicije

J.Ulićević, dr T. Dakić (2017) Izvještaj o pravima LGBT osoba u Zavodu za Izvršenje Krivičnih Sankcija (ZIKS)

izvjesatj o pravimU današnjem vremenu u kojem su ljudska prava i poštovanje ljudskih sloboda i dostojanstva prioritet, diskriminacija i nasilje koje doživljavaju najranjivije grupe ukazuje na neophodnost kreiranja jasnih protokola i standardizovanih procedura koje će na adekvatan način adresirati potrebe ovih grupa, smanjiti diskriminaciju i nasilje do njihovog samog iskorjenjivanja, te omogućiti poštujuć tretman osoba koje su lišene slobode, te su stavljene u dodatno nepovoljan položaj zbog nekog ličnog svojstva. Istraživanje sprovedeno u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija ima za cilj upravo da ukaže na postojeće probleme sa kojima se LGBT osobe koje su na izdržavanju kazne zatvora susrijeću, kao i da ponudi efikasna rješenja koja će omogućiti siguran boravak LGBT osoba u zatvoru i kreiranje mogućnosti za njihovu uspješnu socijalnu reintegraciju nakon izvršenja kazne. Istraživanje se naročito bavi problemima i ljudskim pravima transrodnih osoba na izvršavanju zatvorske kazne, uzevši u obzir specifičnost situacije u kojoj se nalaze, zbog percipiranog roda, kao i oznake pola u dokumentima koja nije u skladu sa njihovim rodnim identitetom.

Online verzija: Izvještaj o pravima LGBT osoba u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS)

Doc. dr I.Vukčević, mr M. Marković (2016) Pravno prepoznavanje transrodnih osoba u pravnom sistemu Crne Gore

PRAVNO PREPOZNAVANJE TRANSRODNIH OSOBA U PRAVNOM SISTEMU CRNE GORE final-page-001Država Crna Gora spada u onaj red država koja zabranjuje diskriminaciju po osnovu rodnog identiteta i pruža mogudnost operativnih promjena prilagođavanja pola uz finasiranje iz Fonda zdravstvenog osiguranja. Međutim, sa aspekta pravnog prepoznavanja transrodnih osoba, Crna Gora je ostala na nivou deklerativne zabrane diskriminacije. Studija realizovana od strane Instituta za pravne studije, u partnerstvu sa Queer Montenegro i NVO Juventas, uz konsultacije sa Spektrom, ima za cilj da pruži adekvatno pravno rješenje u pogledu prijedloga Zakona o rodnom i polnom identitetu koji će obezbijediti rješavanje pravnog priznanja roda trans osoba, ali i dotaći se prava interpolnih osoba u pravnom sistemu Crne Gore. Prijedlog Zakona o rodnom i polnom identitetu, ukoliko bude usvojen, pružiće pravo priznanja roda  trans osobama bez medicinskih intervencija, uz konsultaciju sa psihologom_škinjom, kao jedinog preduslova, što je značajan pomak i korak ka pravnom priznanju roda na temelju samoodređenja. Dodatno, Zakon bi zabranio obavljanje svih operativnih zahvata nad interpolnim osobama koje nisu zdravstveno indikovane, uveo dodatnu oznaku pola “D” za one koji_e je žele, ali i regulisao brojna prava vezana za porodični život i zabranu diskriminacije u raznim sferama života.

Online verzija: Pravno prepoznavanje transrodnih osoba u pravnom sistemu Crne Gore

Kad riječi dobiju krila

unnamedUoči Transpozijuma IV objavili_e smo regionalni konkurs za kratke priče pod nazivom ,,Slavimo svoje različitosti“. U publikaciji se nalazi 13 ličnih priča trans, interpolnih i rodno varijantnih osoba iz regiona koje su odlučile  da na umjetnički način prenesu svoj lični doživljaj sopstvenog identiteta, uticaja društva na naše poimanje sebe, te na kraju svoje oslobođenje.

Online verzija: Kad riječi dobiju krila

 

 

Preporuke za medijsko izvještavanje o transrodnim, rodno varijantnim i interpolnim osobama

unnamedCilj ove brošure je pružanje smjernica novinarima_kama o načinu izvještavanja o trans, inter i rodno varijantnim osobama, na poštujući i adekvatan način, koji će da služi podizanju svijesti o trans i inter temama, kao i unapređenju ljudskih prava i položaja trans, rodno varijantnih i interpolnih osoba u društvu.

U ovim preporukama možete pronaći objašnjenje adekvatne terminologije, primjere pozitivnog i negativnog izvještavanja, korisne savjete tokom samog izvještavanja o transrodnim, rodno varijantnim i interpolnim osobama, kao i izbor potencijalnih tema od značaja za medijsko izvještavanje.

Online verzija: Preporuke za medijsko izvještavanje o transrodnim, rodno varijantnim i interpolnim osobama

Rodne različitosti

unnamed (1)

U okviru Transpozijuma IV objavili_e smo seriju publikacija pod nazivom ,,Rodne različitosti“. Upakovane u džepna izdanja, ove publikacije vam mogu pomoći da se informišete o osnovnoj terminologiji vezano za trans osobe, trans identitetima, kako se poštujuće obraćati trans osobi, te koji su sve oblici transfobije, ali i mehanizmi kojima se može prevazići.

Rodne različitosti: Trans 101

Rodne različitosti: Prepoznaj transfobiju

Rodne različitosti: Vodič za poštovanje trans osoba

Rod, pol i okviri

unnamed (2)Kada u Crnoj Gori govorimo o trans i rodno varijantnim osobama, često nailazimo na reakcije koje oslikavaju strah, neznanje i predrasude. Ove reakcije prije svega potiču od nerazumijevanja razlike između pola i roda, ali i duboko ukorijenjenih rodnih uloga i normi predviđene za one koje društvo percipira kao „muškarce“ ili „žene”. Ovaj priručnik je nastao s ciljem pružanja informacija o pitanjima važnim za transrodne i rodno varijantne osobe. Namijenjen je kako njima samima, tako i njihovim porodicama, prijateljima_cama, partnerima_kama, i svima koji_e se žele upoznati sa ovom tematikom.

Online verzija: Rod, pol i okviri