Zdravstvo

U Crnoj Gori, trans osobe imaju pristup stručnjacima/kinjama iz oblasti psihijatrije, mentalnog zdravlja, endokrinologije i hirurgije u pogledu izvođenja operativnih zahvata mastektomije (uklanjanje grudi). Rekonstruktivna hirurgija genitalija obavlja se i dalje u Beogradu, u saradnji Fonda za zdravstveno osiguranje i hirurškim timom koji operiše pod vođstvom dr Miroslava Đorđevića. Međutim, trans osobe još uvek nemaju pravo da biraju između različitih procedura rekonstruktivne hirurgije, kao što su metoidioplastika ili faloplastika, i nemaju pravo na povećanje grudi, s obzirom na to da potpisani ugovor uključuje samo “osnovne procedure”.[1] Ovakva situacija očigledno krši Zakon o pravima pacijenta, koji garantuje pravo pacijenta da „slobodno odlučuje između više mogućih oblika medicinskih intervencija koje ponudi doktor medicine”.

Pored toga, uprkos činjenici da Pozitivna lista lijekova uključuje hormonsku terapiju koja se koristi u procesu prilagođavanja pola (testosteron, estrogen, blokatori androgena), transrodna zajednica se suočava sa nestašicom hormonske terapije koji se prepisuje trans ženama u procesu tranzicije (estradiolom). Uprkos brojnim naporima Asocijacije Spektra i Queer Montenegro da riješe ovaj problem, inicirajući komunikaciju sa Domovima zdravlja, Ministarstvom zdravlja, Montefarmom, Fondom za zdravstveno osiguranje i Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda u periodu od juna 2017. do decembra 2018. godine, problem nije riješen, iz razloga neadekvatne komunikacije i prebacivanja odgovornosti među nadležnim institucijama. Ova situacija prisiljava mnoge trans osobe na pristup hormonskoj terapiji na crnom tržištu, što ih izlaže rizicima, kako zdravstvenim, tako i pravnim.

Pitanje interpolne zajednice unutar zdravstvenog sistema otvoreno je 2017.[2] godine, kada je dr Miljanić ispred KCCG dala zvaničnu izjavu da „Tek nakon tog složenog dijagnostičkog procesa, koji se obavlja multidisciplinarno, uz angažman stručnjaka brojnih subspecijalnosti, determiniše se pol djeteta i u skladu sa dobijenim rezultatima ispitivanja roditeljima se daju preporuke o daljem odgajanju djeteta, o perspektivama u smislu praćenja rasta i razvoja, psihološke orijentacije i potpore porodice i planiranja eventualnih hirurških korektivnih tretmana”[3]– što je podatak koji ukazuje na činjenicu da se hirurški zahvati “korekcije pola” rade. Ovakva praksa je u suprotnosti sa preporukama i Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope, koji ukazuju na neophodnost dobijanja saglasnosti od interpolnih osoba prije sprovođenja hirurških zahvata nad njima, koji nijesu zdravstveno indikovani, te pozivaju na depatologizaciju interpolnih osoba i obezbjeđivanje adekvatne socijalne i zdravstvene zaštite; ali i onim za šta se zalažu interpolni/e aktivisti/kinje. Podatak o broju ovih operacija još uvjek ne postoji. Ovi podaci su jasan pokazatelj neophodnosti daljnjeg obrazovanja zdravstvenih radnika/ca na temu ljudskih prava interpolnih osoba, kao i da država obezbijedi jasnu zaštitu prava na samoodređenje i zaštitu tjelesnog integriteta interpolnih osoba. Na osnovu date izjave jasno je da se ova prava inter osobama krše, uprkos činjenici da Zakon o zabrani diskriminacije jasno zabranjuje diskriminaciju na osnovu interseksualnih karakteristika. Iako se interpolne osobe ne pominju posebno, Zakon o pravima pacijenta garantuje pravo osobe na blagovremeni pristup svim vrstama informacija o svom zdravstvenom stanju i bolesti, kao i načinu pružanja zdravstvenih usluga i njihovoj svrsi. Isti zakon navodi da pacijent ima pravo da od zdravstvenog radnika/ce blagovremeno primi obaveštenje koje je potrebno da donese odluku o prihvatanju ili odbijanje predložene medicinske intervencije. Medjutim, medicinska intervencija na maloljetnom licu može se preduzeti uz saglasnost roditelja / staratelja, što u praksi često i znači da interpolne osobe ne donose odluke o intervencijama korekcije pola.

[1] Podaci Asocijacije Spektra na osnovu komunikacije sa ljekarima/kama iz Beograda

[2] Vijesti: Jedna od 2000 beba interpolna, Dostupno na: https://www.vijesti.me/r/jedna-od-2000-beba-je-interpolna

[3] https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/jedna-od-2-000-beba-je-interpolna